11/01/2023

Thông báo lịch báo cáo seminar về Tin sinh học

Chủ đề buổi seminar – Phần 1: Giải trình tự bộ gen để xác định và dự đoán […]
22/12/2022

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá chuyên đề cho nghiên cứu sinh

Ngày 22/12/2022, Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế và Bộ môn Sinh học và […]
22/12/2022

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá Tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh

Ngày 22/12/2022, Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế và Bộ môn Sinh học và […]
29/11/2022

Đào tạo sau đại học tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông tin ngành đào tạo sau đại học tại đơn […]
26/11/2022

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022 – 2023

Ngày 26 tháng 11 năm 2022, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức […]
Tiếng Việt