25/12/2023

Đánh giá cuối kỳ kết quả hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế, mã số NCM.DHH.2020.11

Ngày 25/12/2023, Đại học Huế tổ chức đánh giá cuối kỳ kết quả hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế: “Công nghệ sinh học vi sinh vật”, mã số NCM.DHH.2020.11
22/12/2023

Triển lãm tại “Hội chợ công nghệ và thiết bị năm 2023 – Lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao”

Ngày 21-22/12/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã tham gia trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ của Viện tại  “Hội chợ công nghệ và thiết bị năm 2023 - Lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao"
22/12/2023

Seminar khoa học Việt Nam – Nhật Bản

Ngày 22/12/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức seminar khoa học giữa các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu Việt Nam và Nhật Bản
20/12/2023

Đánh giá cuối kỳ kết quả hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế, mã số NCM.DHH.2020.13

Ngày 20/12/2023, Đại học Huế tổ chức đánh giá cuối kỳ kết quả hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế “Khai thác nguồn gen vi sinh vật phục vụ bảo vệ môi trường”
20/12/2023

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Ngày 20/12/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện 03 đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2021, năm 2023
Tiếng Việt