BIỂU MẪU

—♦—

I. CÁC BIỂU MẪU TRONG ĐÀO TẠO DÀNH CHO NGHIÊN CỨU SINH, DỰ BỊ TIẾN SĨ

1. Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh, dự bị tiến sĩ: Tải tại đây


II. CÁC BIỂU MẪU CHỨNG TỪ THANH TOÁN TẠI VIỆN

1. Quy trình hướng dẫn thanh toán – Ban hành kèm theo quyết định số 250/QĐ-VCNSH ngày 23/11/2018: Tải tại đây 

2. Các biểu mẫu thanh toán – Ban hành kèm theo quyết định số 250/QĐ-VCNSH ngày 23/11/2018: Tải tại đây


III. CÁC BIỂU MẪU KHÁC

1. Mẫu thư: Bản tiếng Việt, Bản tiếng Anh

2. Mẫu báo cáo trên phần mềm Microsoft PowerPoint:

Tỉ lệ khung hình 4:3 – tiếng Việt, tỉ lệ khung hình 4:3 – tiếng Anh

Tỉ lệ khung hình 16:9 – tiếng Việt, Tỉ lệ khung hình 16:9 – tiếng Anh 

Tiếng Việt