VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ ĐÀO TẠO

—♦—

1. NĂM 2015

1. Quyết định số 253/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế

2. Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021

3. Quyết định số 1303/QĐ-ĐHH ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Đại học Huế

2. NĂM 2016

1. Quyết định số 109/QĐ-ĐHH ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Huế

2. Công văn số 4039/BGDĐT-KHTC ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh tăng học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Nghị quyết số 77/2014/NQ-CP

3. Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021

3. NĂM 2017

1. Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ 

2. Quyết định số 926/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc sửa đổi Điều 15 của Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế

3. Quyết định số 1019/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc Ban hành Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ

4. Thông báo số 1632/TB-ĐHH ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc Tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2018 của Đại học Huế

4. NĂM 2018

1. Quyết định số 1189/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc điều chỉnh Điều 9 của Quyết định 1303/QĐ-ĐHH ngày 21/10/2015 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Đại học Huế

2. Quyết định số 1341/QĐ-ĐHH ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc cho phép Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Sinh học

3. Thông báo số 1483/TB-ĐHH ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc Tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2018 (Bổ sung) của Đại học Huế

4. Quyết định số 1431/QĐ-ĐHH ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc Ban hành Quy định công nhận học phần, tín chỉ trong các chương trình đào tạo đại học tại các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Huế

5. Quyết định số 1484/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Sổ tay đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế

5. NĂM 2019

1. Thông báo số 08/TB-ĐHH ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc Tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2019 của Đại học Huế 

2. Công văn số 194/ĐHH-KHTC ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc mức thu học phí nghiên cứu sinh đối với người nước ngoài

3. Quyết định số 510/QĐ-ĐHH ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành bổ sung danh mục ngành đúng, ngành gần và các môn học bổ túc kiến thức trong xét tuyển Nghiên cứu sinh

4. Quyết định số 700/QĐ-ĐHH ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Huế

5. Công văn số 670/ĐHH-KHTC ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc thanh toán giờ giảng cho giảng viên công tác tại cơ quan Đại học Huế sinh hoạt chuyên môn tại các đơn vị

6. “MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) For the Matching Scholarship of the Second Strengthening Higher Education Project” được kí kết giữa Đại học Huế và Đại học Savannakhet, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào vào ngày 7/6/2019

7. Quyết định số 106/QĐ-VCNSH ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc phê duyệt mức chi các hoạt động đào tạo của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế 

8. Quyết định số 108/QĐ-VCNSH ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2016-2021

9. Quyết định số 1697/QĐ-ĐHH ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc Ban hành quy định Tuyển sinh và Đào tạo dự bị tiến sĩ tại Đại học Huế 

10. Quyết định số 1695/QĐ-ĐHH ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc Ban hành Quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế

6. NĂM 2020

1. Thông báo số 15/TB-ĐHH ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc Tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2020 của Đại học Huế 

2. Quyết định số 67/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc Ban hành Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và những môn học bổ sung kiến thức trong các kỳ tuyển sinh Nghiên cứu sinh

3. Quyết định số 173/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc cho phép Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đào tạo thí điểm trình độ tiến sĩ ngành Nông nghiệp hữu cơ, mã số: 9620125

4. Công văn số 375/ĐHH-ĐTCTSV ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc hướng dẫn đóng bìa luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ 

5. Quyết định số 525/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-ĐHH ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Đại học Huế

6. Quyết định số 755/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định Tổ chức và quản lý chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài tại Đại học Huế

7. Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 07 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

8. Quyết định số 1088/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020

9. Công văn số 1157/ĐHH-KHTCCSVC ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc trả lời các đơn vị về mức thu học phí đối với nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ  

10. Quyết định số 1113/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc sửa đổi một số điều của Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 và Quyết định số 926/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế 

11. Thông báo số 1181/TB-ĐHH ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2020 (Bổ sung) của Đại học Huế

12. Quyết định số 1186/QĐ-ĐHH ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại Đại học Huế

13. Quyết định số 2121/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Đại học Huế

7. NĂM 2021

1. Thông báo số 95/TB-ĐHH ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc Tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2021 của Đại học Huế 

2. Công văn số 197/KH-ĐHH ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về kế hoạch xử trí phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) đối với sinh viên Đại học Huế quay trở lại học tập 

3. Công văn số 384/HD-ĐHH ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc Hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến

4. Quyết định số 392/QĐ-ĐHH ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2021

5. Công văn số 657/ĐHH-VP ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

6. Công văn số 666/ĐHH-VP ngày 09 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

7. Quyết định số 704/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc sửa đổi một số điều của Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 và Quyết định 1113/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế 

8. Công văn số 990/ĐHH-ĐTCTSV ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc điều chỉnh Hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến

9. Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ 

10. Công văn số 1026/ĐHH-ĐTCTSV ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc hướng dẫn tạm thời xét tuyển nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ theo hình thức trực tuyến

11. Quyết định số 1091/QĐ-ĐHH ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Ban Điều hành hoạt động của sinh viên tình nguyện Đại học Huế tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19

12. Công văn số 1194/ĐHH-ĐTCTSV ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc điều chỉnh Hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến

13. Quyết định số 1153/QĐ-ĐHH ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh sau đại học Đại học Huế đợt 2 năm 2021

14. Công văn số 1255/ĐHH-ĐTCTSV ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt đối với lưu học sinh 

15. Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

16. Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế

17. Thông báo số 1614/TB-ĐHH ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2021 của Đại học Huế

18. Quyết định số 1858/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo dự bị tiến sĩ tại Đại học Huế

19. Quyết định số 1924/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong Đại học Huế 

8. NĂM 2022

1. Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

2. Thông báo số 118/TB-ĐHH ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Đại học Huế về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2022 của Đại học Huế 

3. Công văn số 298/ĐHH-ĐTCTSV ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành phần tham gia Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế

4. Quyết định số 534/QĐ-ĐHH ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc Đại học Huế về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2022

5. Quyết định số 968/QĐ-ĐHH ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Giám đốc Đại học Huế về việc Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán giảng dạy nội bộ trong Đại học Huế từ năm 2022 – 2023 đến năm học 2025 – 2026 

6. Quyết định số 1115/QĐ-ĐHH ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc Đại học Huế về việc sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế

7. Quyết định số 1219/QĐ-ĐHH ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và các môn học bổ sung kiến thức trong tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ và dự bị tiến sĩ tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

9. NĂM 2023

1. Thông báo số 72/TB-ĐHH ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc Đại học Huế về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2023

2. Quyết định số 70/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc Đại học Huế về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế

3. Quyết định số 110/QĐ-ĐHH ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định Danh mục nhà xuất bản có uy tín

4. Quyết định số 1622/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Giáo dục

5. Quyết định số 1623/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo

6. Quyết định số 802/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Đại học Huế về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2023

7. Quyết định số 1661/QĐ-ĐHH ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định Danh mục nhà xuất bản có uy tín và thang điểm

8. Quyết định số 1860/QĐ-ĐHH ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định liêm chính học thuật trong đào tạo trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế

10. NĂM 2024

1. Thông báo số 128/TB-ĐHH ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Đại học Huế về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2024

2. Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học. 

Tiếng Việt