PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ ENZYME VÀ PROTEIN

—♦—


I. TÊN GỌI

Tiếng Việt: Phòng thí nghiệm Công nghệ Enzyme và Protein

Tiếng Anh: Laboratory of Enzyme and Protein Technology

TS. Nguyễn Đức Huy

Trưởng Phòng thí nghiệm

Giảng viên
Số điện thoại: (+84) 0234. 3813988

                     (+84) 0916 066 357

Email: ndhuy@hueuni.edu.vn

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Vị trí công việc Số điện thoại Email
1 Nguyễn Đức Huy TS Trưởng Phòng thí nghiệm 0916066357 ndhuy@hueuni.edu.vn
2 Nguyễn Thị Minh Nga KS LĐHĐ- Nghiên cứu 0775581698 nguyenthiminhnga@hueuni.edu.vn


III. CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

– Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật sản xuất enzyme mạnh, có giá trị cao.

– Ứng dụng sử dụng enzyme và protein từ vi sinh vật để xử lý ô nhiễm môi trường, nuôi trồng thủy sản, tăng cường lưu trữ, chế biến thực phẩm và sản xuất phân bón sinh học.

– Sản xuất và ứng dụng enzyme vi sinh tái tổ hợp.

– Công nghệ hóa chu trình trao đổi chất nhằm tăng cường sản xuất các enzyme giá trị cao từ vi sinh vật.

– Nghiên cứu cấu trúc, mô hình hóa, chức năng enzyme và protein quan trọng.

– Nghiên cứu cố định enzyme, protein, phát triển các loại màng sinh học.

– Nghiên cứu, phát triển và tối ưu hóa quá trình lên men, sản xuất các enzyme, protein giá trị.

– Nghiên cứu đặc điểm của gene bệnh bằng kỹ thuật knock out gen.


IV. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

– Đề tài cấp Đại học Huế (2015-2017): Xác định một số loài nấm sợi có khả năng sinh tổng hợp enzyme Manganese Peroxidase phân lập ở Thừa Thiên Huế. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Huy.

– Đề tài hợp tác quốc tế (2016-2017): Peroxidases production from wood decay fungi using rice straw medium. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Huy.

– Đề tài hợp tác quốc tế (2017-2018): Detoxification of antibiotics commonly using in aquaculture by Fusarium oxysporum. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Huy.

– Đề tài cấp Đại học Huế (2018-2019): Nghiên cứu tạo dòng và phân tích trình tự gen laccase từ Fusarium oxysporum HUIB02. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Huy.

– Đề tài hợp tác quốc tế (2018-2019): Production of recombinant laccase and application on synthesis dyes degradation. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Huy.

– Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018-2020): Nghiên cứu tạo chế phẩm vi sinh đối kháng Vibrio sp. nhằm phòng trị bệnh trên tôm, cá. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Huy.


V. CÔNG BỐ KHOA HỌC

 1. Nguyen Hoang Loc, Nguyen Thanh Giang, Nguyen Duc Huy, Truong Thi Phuong Lan. 2017. Accumulation of madecassoside – a major component of centelloside – in centella (Centella asiatica (L.) Urban) cells elicited by salicylic acid. Periodicum Biologorum. 119(1): 81-85.
 2. Nguyen Duc Huy, Nguyen Thi Thanh Tien, Le Thi Huyen, Hoang Tan Quang, Truong Quy Tung, Nguyen Ngoc Luong, Seung-Moon Park. 2017. Screening and production of manganese peroxidase from Fusarium on residue materials. Mycobiology. 45(1): 52-56.
 3. Dang Thi Thanh Ha, Le Kim Tuan, Dinh Thi Kim Thien, Pham Thi Ngoc Lan, Hoang Tan Quang, Tran Thuy Lan, Nguyen Duc Huy. 2018. Cloning and sequencing laccase 3 (Folac3) from Fusarium oxysporum. Hue University Journal of Science. 127(1C): 1-10.
 4. Duong Duc Hoang Sinh, Tran Vu Ngoc Thi, Le Thi Ha Thanh, Pham Thi Ngoc Lan, Nguyen Hoang Loc, Nguyen Duc Huy. 2018. Isolation of some bacterial strains from dioxin-contaminated soil in A Luoi, Thua Thien Hue. Hue University Journal of Science. 127(1C): 141–148.
 5. Truong Thi Phuong Lan, Nguyen Duc Huy, Nguyen Ngoc Luong, Nguyen Van Nghi, Trinh Huu Tan, Le Viet Quan, Nguyen Hoang Loc. 2018. Identification and characterization of genes in curcuminoid pathway of Curcuma zedoaria Current Pharmaceutical Biotechnology. 19(10):839-846.
 6. Nguyen Thi Anh Thu, Ngo Thi Tuong Chau, Le Van Thien, Nguyen Duc Huy, Nguyen Tran Me Khue, Nguyen Bao Hung, Nguyen Ngoc Luong, Le Thi Anh Thu, Nguyen Hoang Loc. 2018. Extra-chromosomal expression of nat05 gene encoding an alkaline serine protease from Bacillus subtilis Biotechnologia. 99(4): 365–373.
 7. Thi Dong Phuong Nguyen, Duc Huy Nguyen, Jun Wei Lim, Chih-Kai Chang, Hui Yi Leong, Thi Ngoc Thu Tran, Thi Bich Hau Vu, Thi Trung Chinh Nguyen and Pau Loke Show. 2019. Investigation of the relationship between bacteria growth and lipid production cultivating of microalgae chlorella vulgaris in seafood wastewater. Energies. 12(12): 2282.
 8. Le My Tieu Ngoc, Dang Quang Nguyen, Do Tran Huong Duyen, Tran Thuy Lan, Nguyen Quang Duc Tien, Nguyen Duy Quynh Tram, Nguyen Duc Huy. 2019. Isolation and evaluation anti-pathogenic activities of Lactococcus garvieae from shrimp intestinal system. Hue University Journal of Science. 128(1E): 77-86.
 9. Nguyen Hoang Loc, Nguyen Duc Huy, Hoang Tan Quang, Tran Thuy Lan, Tran Thi Thu Ha. 2019. Characterization and antifungal activity of extracellular chitinase from a biocontrol fungus, Trichoderma asperellum Mycology. 11(1): 38-48.
 10. Tran Vu Ngoc Thi, Duong Duc Hoang Sinh, Le Thi Ha Thanh, Nguyen Duc Huy, Nguyen Hoang Tue, Masaki Shintani, Kazuhide Kimbara, Nguyen Hoang Loc. 2020. Cloning, expression and characterization of catechol 1,2-dioxygenase from Burkholderia cepacia. Journal of General and Applied Microbiology. 66(3):188-194.
 11. Hoang Tan Quang, Pham Thi Diem Thi, Tran Thuy Lan, Nguyen Duc Huy, Nguyen Duy Quynh Tram, Nguyen Thi Thu Lien. 2020. Development of a diagnostic scar marker for Vibrio shilonii caused acute hepatopancreatic necrosis disease in whiteleg shrimp. Advancements in Life Sciences. 7(4): 257-263.
 12. Nguyen Duc Huy, Dang Thi Thanh Ha, Kuan Shiong Khoo, Pham Thi Ngoc Lan, Hoang Tan Quang, Nguyen Hoang Loc, Seung-Moon Park, Ashokkumar Veeramuthu, Pau Loke Show. 2020. Synthetic dyes removal by Fusarium oxysporum HUIB02 and stimulation effect on laccase accumulation. Environmental Technology & Innovation. 101027.
 13. Nguyen Duc Huy, Thiyagarajan Saravanakumar, Sang Hoon Ha, Seung-Moon Park. 2020. Enhanced enzymatic saccharification of wheat flour arabinoxylan and barley straw using recombinant hemicellulases. Biotechnology and Bioprocess Engineering. 25(3): 431-441.
 14. Chung D Ngo, Phuong LT Le, Huy D Nguyen, Phong B Truong, Nghiep T Hoang, Binh V Ngo. 2020. Diet of the bronze skink Eutropis macularius (reptilia: squamata: scincidae) from Thua Thien Hue province, Central Vietnam. 27(4): 209-216.
 15. Nguyen Hoang Loc, Nguyen Duc Huy, Hoang Tan Quang, Tran Thuy Lan, Tran Thi Thu Ha. 2020. Characterisation and antifungal activity of extracellular chitinase from a biocontrol fungus, Trichoderma asperellum 11(1): 38-48.
 16. Nguyen Duc Huy, Le My Tieu Ngoc, Nguyen Hoang Loc, Tran Thuy Lan, Hoang Tan Quang, Tran Quoc Dung, Truong Thi Phuong Lan, Vu Duc Hoang and Nguyen Thi Dong Phuong. 2020. Isolation of Weissella cibaria from Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) gastrointestinal tract and evaluation of its pathogenic bacterial inhibition. Indian Journal of Science and Technology. 13(10): 1200 – 1212.
 17. Nguyen Thi Anh Thu, Nguyen Tran Me Khue, Nguyen Duc Huy, Nguyen Quang Duc Tien, Nguyen Hoang Loc. 2020. Characterizations and fibrinolytic activity of serine protease from Bacillus subtilis Current Pharmaceutical Biotechnology. 21(2): 110-116.
 18. Le Cong Tuan, Nguyen Duc Huy, Le My Tieu Ngoc, Doan Thi My Lanh, Te Minh Son, Nguyen Hoang Loc. 2021. Nitrogen removal efficiency of some bacterial strains isolated from seawater in Thua Thien Hue, Vietnam. 8(2):184-189.
 19. Nguyen Duc Huy, Nguyen Thi My Le, Kit Wayne Chew, Seung-Moon Park, Pau Loke Show. 2021. Characterization of a recombinant laccase from Fusarium oxysporum HUIB02 for biochemical application on dyes removal. Biochemical Engineering Journal. 107958.
 20. Do Thi Bich Thuy, An Tien Nguyen, Kuan Shiong Khoo, Kit Wayne Chew, Margo Cnockaert, Peter Vandamme, Yeek-Chia Ho, Nguyen Duc Huy, Heriberto Hernández Cocoletzi, Pau Loke Show. 2021. Optimization of culture conditions for gamma-aminobutyric acid production by newly identified Pediococcus pentosaceus MN12 isolated from ‘mam nem’, a fermented fish sauce. Bioengineered. 12(1):54-62.
 21. Hooi Ren Lim, Kuan Shiong Khoo, Kit Wayne Chew, Chih-Kai Chang, Heli Siti Halimatul Munawaroh, P Senthil Kumar, Nguyen Duc Huy, Pau Loke Show. 2021. Perspective of Spirulina culture with wastewater into a sustainable circular bioeconomy. Environmental Pollution. 284: 117492.
 22. Trinh Thi Phuong Thao, Le Thi Kim Thoa, Le My Tieu Ngoc, Truong Thi Phuong Lan, Tran Vinh Phuong, Hai Thi Hong Truong, Kuan Shiong Khoo, Sivakumar Manickam, Truong Thi Hoa, Nguyen Duy Quynh Tram, Pau Loke Show, Nguyen Duc Huy. 2021. Characterization halotolerant lactic acid bacteria Pediococcus pentosaceus HN10 and in vivo evaluation for bacterial pathogens inhibition. Chemical Engineering and Processing-Process Intensification. 168: 108576.
 23. Le Thi Kim Thoa, Trinh Thi Phuong Thao, Nguyen Bao Hung, Kuan Shiong Khoo, Hoang Tan Quang, Tran Thuy Lan, Vu Duc Hoang, Seung-Moon Park, Chien Wei Ooi, Pau Loke Show, Nguyen Duc Huy. 2022. Biodegradation and detoxification of malachite green dye by extracellular laccase expressed from Fusarium oxysporum. Waste and Biomass Valorization. https://doi.org/10.1007/s12649-022-01692-2.
 24. Nguyen Duc Huy, Thao Trinh Thi Phuong, Thoa Le Thi Kim, Vu Nguyen Quang Hoang, Lich Nguyen Quang, Tuan Le Cong, Binh Tran Dinh, Anh Nguyen Thi Chau, Lan Truong Thi Phuong, Park Seung-Moon. 2022. Assessment of antioxidant and antibacterial activities of Lactobacillus farciminis HN11 as a probiotic candidate. Applied Food Biotechnology, 9(2), 103-112.

VI. GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

6.1. Giải thưởng cố đô về khoa học Công nghệ năm 2017

– Công trình: Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng một số Enzyme vi sinh vật tái tổ hợp

– Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Đỗ Thị Bích Thủy, Trần Thị Thu Hà, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Bảo Hưng, Nguyễn Thị Quý Hòa, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Ngọc Lương

6.2. Giải 3 giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018

– Công trình: Xác định một số loài nấm sợi có khả năng sinh tổng hợp enzyme manganese peroxidase phân lập ở Thừa Thiên Huế

– Tác giả: Nguyễn Đức Huy, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Lê Thị Diệu Huyền, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Bé

6.3. Giải khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020

– Công trình: Nghiên cứu tạo chế phẩm vi sinh đối kháng Vibrio sp. nhằm phòng trị bệnh trên tôm

– Tác giả: Nguyễn Đức Huy, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Đỗ Trần Hương Duyên, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Bảo Hưng, Trần Thúy Lan, Nguyễn Văn Khanh, Lê Thị Kim Thoa, Trịnh Thị Phương Thảo

Tiếng Việt