VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 —♦—

I. TÊN GỌI

Tên Tiếng Việt: Viện Tài nguyên và Môi trường

Tên Tiếng Anh: Institute of Resources and Environment (IREN)

ThS. Nguyễn Đình Huy

Quyền Viện trưởng
Email: ndinhhuy@hueuni.edu.vn
Số điện thoại: 0905 261 624

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN) là đơn vị trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Viện Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cung ứng những dịch vụ tư vấn chất lượng cao đối với các lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường, Nông-Lâm-Ngư nghiệp, phục hồi hệ sinh thái và biến đổi khí hậu.

2. Nhiệm vụ

– Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực tài nguyên môi trường, Nông-Lâm-Ngư nghiệp vào sản xuất và đời sống.

– Tư vấn dịch vụ, phối hợp thực hiện các dự án trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, Nông-Lâm-Ngư nghiệp, phục hồi hệ sinh thái và biến đổi khí hậu.

– Hợp tác nghiên cứu khoa học, liên kết, đầu tư thử nghiệm, phát triển kỹ thuật, dịch vụ khoa học và công nghệ môi trường, Nông-Lâm-Ngư nghiệp, phục hồi sinh thái và biến đổi khí hậu.

– Tham gia đào tạo đại học và sau đại học chuyên ngành tài nguyên, môi trường, Nông-Lâm-Ngư nghiệp, phục hồi sinh thái và các chuyên ngành liên quan theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế và của pháp luật.

– Tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo ngắn hạn trong các chuyên ngành thuộc chức năng của Viện theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý trang thông tin điện tử và thực hiện công tác thông tin theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, sản xuất, kinh doanh trong phạm vi chức năng được giao và theo quy định của pháp luật.

– Quản lý viên chức, người lao động và tài sản theo phân cấp của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế và theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế giao.

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Viện Tài nguyên và Môi trường có tổng số 18 cán bộ gồm 01 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh, 12 thạc sĩ, 02 cử nhân và 02 khác.

TT Họ và tên Học hàm/học vị Chuyên ngành Vị trí công việc
1 Nguyễn Đình Huy Thạc sĩ Lâm nghiệp Quyền Viện trưởng Viện TN&MT

Phụ trách Tổ Quản lý Môi trường và Biến đổi khí hậu

2 Đinh Tiến Tài Tiến sĩ Lâm nghiệp Phụ trách Tổ Tin học Môi trường
3 Nguyễn Quang Hưng Thạc sĩ Hóa học Phụ trách Tổ Công nghệ Môi trường
4 Lê Quang Cảnh Thạc sĩ Môi trường Tổ Quản lý Môi trường và Biến đổi khí hậu
5 Trần Hiếu Quang Thạc sĩ Sinh học Tổ Quản lý Môi trường và Biến đổi khí hậu
6 Trần Khương Duy Thạc sĩ Lâm nghiệp Tổ Tin học Môi trường
7 Nguyễn Thị Cẩm Yến Thạc sĩ Môi trường Tổ Tin học Môi trường
8 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nghiên cứu sinh Nông nghiệp Tổ Tin học Môi trường
9 Hồ Ngọc Anh Tuấn Thạc sĩ Môi trường Tổ Tin học Môi trường
10 Nguyễn Đăng Hải Thạc sĩ Môi trường Tổ Công nghệ Môi trường
11 Trần Quang Lộc Thạc sĩ Môi trường Tổ Công nghệ Môi trường
12 Trần Thị Tú Thạc sĩ Khoa học Môi trường Tổ Công nghệ Môi trường
13 Trần Đặng Bảo Thuyên Thạc sĩ Hóa học Tổ Công nghệ Môi trường
14 Đinh Thanh Kiên Thạc sĩ Nông nghiệp Tổ Công nghệ Môi trường
15 Ngô Thị Mỹ Hạnh Cử nhân Kinh tế Bộ phận Hành chính
16 Trần Đăng Thảo Cử nhân Kinh tế Bộ phận Hành chính
17 Nguyễn Khắc Quí Bộ phận Hành chính
18 Hồ Văn Nam Bộ phận Hành chính
Tiếng Việt