CƠ CẤU TỔ CHỨC

—♦—

I. BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải

Viện trưởng

Giảng viên cao cấp
Số điện thoại: (+84) 0961 423 419
Email: tthhai@hueuni.edu.vn

Lý lịch khoa học: tải về tại đây

TS. Nguyễn Đức Huy

Phó Viện trưởng

Giảng viên
Số điện thoại: (+84) 0916 066 357
Email: ndhuy@hueuni.edu.vn
Lý lịch khoa học: tải về tại đây

II. PHÒNG CHỨC NĂNG 

2.1. Phòng Tổ chức – Hành chính

TS. Nguyễn Tiến Long

Trưởng phòng

Giảng viên chính

Số điện thoại: (+84) 0914 415 198

Email: ntienlong@hueuni.edu.vn

2.2. Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

TS. Nguyễn Đức Huy

Phụ trách Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế (Kiêm nhiệm)

Giảng viên
Số điện thoại: (+84) 0234. 3819335
(+84) 0916 066 357
Email: ndhuy@hueuni.edu.vn

III. PHÒNG THÍ NGHIỆM 

3.1. PTN Công nghệ Gen 

TS. Hoàng Tấn Quảng 

Phụ trách PTN Công nghệ Gen

Số điện thoại: (+84) 0983 735 509

Email: htquang@hueuni.edu.vn

Lý lịch khoa học: tải về tại đây

3.2. PTN Tế bào 

TS. Đặng Thanh Long

Phụ trách PTN Tế bào 
Số điện thoại: (+84) 0914 207 992
Email: dtlong@hueuni.edu.vn

Lý lịch khoa học: tải về tại đây

3.3. PTN Công nghệ Enzyme và Protein

TS. Nguyễn Đức Huy

Trưởng PTN Công nghệ Enzyme và Protein (kiêm nhiệm)

Giảng viên
Số điện thoại: (+84) 0916 066 357
Email: ndhuy@hueuni.edu.vn

3.4. PTN Vi sinh vật học và Công nghệ lên men

ThS. Tống Thị Huế

Phụ trách PTN Vi sinh vật học và Công nghệ lên men
Số điện thoại: (+84) 0346 904 557
Email: tongthihue@hueuni.edu.vn

3.5. PTN Miễn dịch học và Vaccine

TS. Huỳnh Văn Chương

Trưởng PTN Miễn dịch học và Vaccine 

Giảng viên

Số điện thoại: (+84) 0398 951 050

Email: hvanchuong@hueuni.edu.vn

Lý lịch khoa học: tải về tại đây

3.6. PTN Sinh học phân tử 

TS. Hồ Ngọc Hân

Phụ trách PTN Sinh học phân tử
Số điện thoại: (+84) 0834 328 899
Email: hongochan@hueuni.edu.vn
Lý lịch khoa học: tải về tại đây

IV. VIỆN

Viện Tài Nguyên và Môi trường

ThS. Nguyễn Đình Huy 

Quyền Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường
Số điện thoại: (+84) 0905 261 624
Email: ndinhhuy@hueuni.edu.vn

V. TRUNG TÂM

5.1. Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng kỹ thuật Y sinh tiên tiến

PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải

Giám đốc Trung tâm (kiêm nhiệm)

Giảng viên cao cấp
Số điện thoại: (+84) 0961 423 419
Email: tthhai@hueuni.edu.vn

Lý lịch khoa học: tải về tại đây

5.2. Trung tâm Chăm sóc và Chữa trị vật nuôi

TS. Huỳnh Văn Chương

Giám đốc Trung tâm 

Giảng viên

Số điện thoại: (+84) 0398 951 050

Email: hvanchuong@hueuni.edu.vn

Lý lịch khoa học: tải về tại đây

VI. BỘ MÔN 

Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng

TS. Nguyễn Bảo Hưng

Phụ trách Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng

Giảng viên

Số điện thoại: (+84) 0906 545 902

Email: nguyenbaohung@hueuni.edu.vn

Tiếng Việt