TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT Y SINH TIÊN TIẾN

—♦—


I. TÊN GỌI

Tên Tiếng Việt: Trung tâm nghiên cứu và Ứng dụng kỹ thuật Y sinh tiên tiến

Tên Tiếng Anh: Center of Advanced Biomedical Research and Application

PGS.TS Trương Thị Hồng Hải

Giám đốc kiêm nhiệm
Điện thoại: 096 142 3419
Email: tthhai@hueuni.edu.vn


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng: Nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ sinh học, phát triển các công nghệ nền và ứng dụng công nghệ nền để tạo ra các sản phẩm khoa học có giá trị đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội; ươm tạo và chuyển giao công nghệ; thực hiện, cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ theo nhu cầu của xã hội; thương mại hóa sản phẩm; đào tạo và liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ về sinh học, công nghệ sinh học và các lĩnh vực liên quan với các đơn vị trong và ngoài Đại học Huế để cung cấp nguồn nhân lực công nghệ cao cho xã hội.

2. Nhiệm vụ:

– Nghiên cứu khoa học;
– Ươm tạo và chuyển giao công nghệ;
– Thương mại hóa sản phẩm;
– Cung cấp, hỗ trợ các dịch vụ tư vấn khoa học và công nghệ;
– Hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng;
– Cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ;
– Tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, xây dựng; xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức, người lao động;
– Quyết định mời, ký kết hợp đồng với chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước;
– Quản lý, đảm bảo quyền và lợi ích của người học;
– Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; xây dựng và tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị theo phân cấp của Đại học Huế;
– Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Đại học Huế giao và theo quy định của pháp luật.


III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Cán bộ cơ hữu

TT Họ và tên Học hàm/học vị Chuyên ngành Đơn vị công tác Vị trí công việc
1 Hồ Thị Hoàng Nhi KS Công nghệ sinh học Viện CNSH Nghiên cứu viên
2 Nguyễn Văn Hoan Viện CNSH Nhân viên hỗ trợ

2. Cán bộ kiêm nhiệm/ phối hợp

TT Họ và tên Học hàm/học vị Chuyên ngành Đơn vị công tác Vị trí công việc
1 Trương Thị Hồng Hải PGS.TS Khoa học nghề vườn/ Công nghệ sinh học Viện CNSH Giám đốc kiêm nhiệm
2 Hoàng Tấn Quảng TS Sinh lý thực vật/ Công nghệ sinh học Viện CNSH Cán bộ phối hợp
3 Nguyễn Thị Kim Cúc TS Y sinh Viện CNSH Cán bộ phối hợp
4 Hồ Ngọc Hân TS Công nghệ sinh học Viện CNSH Cán bộ phối hợp
5 Đặng Thanh Long ThS Sinh học thực nghiệm Viện CNSH Cán bộ phối hợp
6 Lê Hoàng Duy Minh KS Công nghệ sinh học Viện CNSH Cán bộ phối hợp
7 Nguyễn Lê Qúy Bảo KS Công nghệ thực phẩm Viện CNSH Cán bộ phối hợp
8 Tôn Nữ Vân Anh PGS.TS Nhi Khoa Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế Cán bộ phối hợp
9 Phan Thị Minh Phương PGS.TS Miễn dịch Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế Cán bộ phối hợp
10 Nguyễn Văn Cầu BSYK Ung thư Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế Cán bộ phối hợp
11 Lê Phan Minh Triết TS Sinh học phân tử và Công nghệ sinh học Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế Cán bộ phối hợp
12 Nguyễn Hoàng Bách TS Khoa học sự sống và Công nghệ sinh học Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế Cán bộ phối hợp
13 Nguyễn Thanh Tùng TS Khoa học y học Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế Cán bộ phối hợp
14 Phù Thị Hoa TS Hóa sinh và sinh học phân tử Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế Cán bộ phối hợp
Tiếng Việt