VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ

Đoàn kết, Sáng tạo, Phát triển và Hội nhập

                                                                         —♦—

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 808/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế, được tái cấu trúc theo Quyết định số 808/QĐ-ĐHH ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế.

Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 523/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế với mục tiêu phát triển Viện thành một trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia tại miền Trung có khả năng giải quyết các nhiệm vụ cơ bản và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội. Trên cơ sở đó, ngày 16 tháng 7 năm 2018, Giám đốc Đại học Huế đã ký Quyết định số 939/QĐ-ĐHH tổ chức lại Viện Công nghệ sinh học thành đơn vị thành viên của Đại học Huế, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực; ngày 25 tháng 10 năm 2021 Hội đồng Đại học Huế đã ban hành Nghị quyết số 71/NQ-HĐĐH về việc sáp nhập Viện Tài nguyên và Môi trường vào Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

Cơ cấu tổ chức của Viện gồm 02 Phòng chức năng, 06 Phòng thí nghiệm, 01 Viện thành viên, 01 Bộ môn và 02 Trung tâm. Đội ngũ cán bộ cơ hữu của Viện có 01 Phó Giáo sư, 10 Tiến sĩ, 26 Thạc sĩ (02 nghiên cứu sinh), 17 Cử nhân và Kỹ sư, 05 khác và hơn 150 cán bộ bán cơ hữu có chuyên môn cao về sinh học, công nghệ sinh học, tài nguyên môi trường, Nông-Lâm-Ngư nghiệp đang công tác tại các đơn vị trong Đại học Huế cùng nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Viện tập trung nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng trong công nghệ sinh học cho Nông Nghiệp, Y Dược và bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên, môi trường, phát triển các công nghệ nền, công nghệ gen để tạo ra các sản phẩm khoa học có giá trị cho sự sống, cho sự phát triển kinh tế – xã hội; ươm tạo và chuyển giao công nghệ và thương mại hoá các sản phẩm nghiên cứu theo nhu cầu xã hội ở miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Ngoài ra, Viện được Đại học Huế cho phép đào tạo bậc tiến sĩ ngành Sinh học và đào tạo thí điểm trình độ Tiến sĩ ngành Nông nghiệp hữu cơ. Nghiên cứu sinh trong quá trình học tập sẽ nhận được học bổng và ưu tiên sử dụng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ của Viện.

Trong 5 năm qua, đội ngũ cán bộ Viện đã công bố hơn 170 bài báo khoa học, trong đó có hơn 80 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín; chủ trì và thực hiện 01 dự án sản xuất cấp Quốc gia và 04 đề tài độc lập cấp Quốc gia, 01 đề tài cấp Nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 02 Chương trình KHCN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, 01 đề tài Nafosted, 17 đề tài cấp Bộ, 06 đề tài/ dự án cấp tỉnh, 14 đề tài cấp Đại học Huế, 02 dự án hợp tác quốc tế, 05 đề tài cấp Viện; 04 nhóm nghiên cứu của Viện được công nhận nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Huế. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ Viện đã đăng ký 01 độc quyền sáng chế, 02 giải pháp hữu ích, 02 nhãn hiệu hàng hóa và chuyển giao hơn 07 quy trình công nghệ, thương mại hóa nhiều sản phẩm khoa học, giải quyết nhiều vấn đề bức thiết mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi thú y và môi trường.

Ban lãnh đạo Viện:
PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng
TS. Nguyễn Đức Huy – Phó Viện trưởng

Tiếng Việt