PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ GEN

—♦—

I. TÊN GỌI

Tiếng Việt: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

Tiếng Anh: Laboratory of Gene Technology

TS. Hoàng Tấn Quảng

Trưởng phòng thí nghiệm
Email: htquang@hueuni.edu.vn
Số điện thoại: 0983 735 509


II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • Năm 2003, Đại học Huế thành lập Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học phân tử thuộc Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học (đặt tại 27 Phan Đình Phùng, Huế), đây chính là tiền thân của Phòng thí nghiệm Công nghệ gen sau này.
 • Tháng 11 năm 2007, Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học, phòng lúc này có tên là Bộ môn Công nghệ DNA ứng dụng.
 • Năm 2011, bộ môn được đổi tên thành Bộ môn Sinh học phân tử.
 • Tháng 4 năm 2013, Bộ môn được tách ra và trực thuộc Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ, Đại học Huế.
 • Tháng 5 năm 2014, Viện Công nghệ sinh học được tái thành lập và bộ môn Sinh học phân tử được thành lập lại theo quyết định số 1436/QĐ-ĐHH ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế.
 • Tháng 4 năm 2019, bộ môn được đổi tên thành Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen theo đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học của Thủ tướng chính phủ.


III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Vị trí công việc Số điện thoại Email
1 Hoàng Tấn Quảng  TS Trưởng phòng thí nghiệm 0983735509 htquang@hueuni.edu.vn
2 Trần Thúy Lan ThS Nghiên cứu viên 0934815251 ttlan@hueuni.edu.vn
3 Phạm Thị Diễm Thi ThS Nghiên cứu viên 0983336019 ptdiemthi@hueuni.edu.vn
4 Nguyễn Quang Hoàng Vũ ThS Nghiên cứu viên 0354095400 nguyenquanghoangvu@hueuni.edu.vn


IV. CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

– Nghiên cứu sản xuất các chế phẩm sinh học bằng công nghệ DNA tái tổ hợp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
– Nghiên cứu đa dạng sinh học các nguồn gen quý hiếm.
– Nghiên cứu cơ chế điều hòa biểu hiện gen ở thực vật và vi sinh vật.
– Nghiên cứu bảo tồn và nhân giống các nguồn gen thực vật, vi sinh vật có giá trị.
– Nghiên cứu sản xuất các hợp chất có hoạt tính sinh học từ thực vật và vi sinh vật


V. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG 5 NĂM GẦN NHẤT

Đề tài NCKH

– Đề tài cấp Đại học Huế (2018-2019): Nghiên cứu nhân giống cây nhân trần cát (Adenosma indianum (Lour.) Merr.) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Tấn Quảng.

– Đề tài cấp Bộ (2019-2020): Nghiên cứu sản xuất gypenoside từ nuôi cấy tế bào cây Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino). Chủ nhiệm: TS. Hoàng Tấn Quảng.

– Đề tài cấp Đại học Huế (2021-2022): Nghiên cứu tiềm năng đối kháng sinh học của một số chủng vi sinh vật kháng nấm bệnh Phytophthora sp. trên cây Thanh trà. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Diễm Thi.

– Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo (2022-2023): Nghiên cứu, phát triển chế phẩm vi sinh với hoạt lực β-1,3-glucanase cao phòng chống nấm bệnh thán thư hại ớt. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Diễm Thi.

Công trình khoa học

 1. Van-Thuan Nguyen, Van-Giang Tran, Tran-Trung Nguyen, Tan-Quang Hoang, Quoc-Dung Tran (2018) Genetic diversity of earthworm Amynthas rodericensis (Grube, 1879) (Clitellata: Megascolecidae) in Vietnam by randomly amplified polymorphic DNA analysis. Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences. Section B 8(4): 870-883.
 2. Hoang Tan Quang, Bui Le Thanh Nhan, Tran Minh Duc, Tran Van Giang, Pham Thanh (2018) Study on genetic diversity of Curculigo orchioides Gaertn populations from Vietnam, an endangered medicinal herb. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology 19(7-8): 293-301.
 3. Dung Q. Tran, Thien V. Tran, Quang T. Hoang (2018) Genetic Relationship of Two Agamid Lizard Species in Vietnam by Random Amplified Polymorphic DNA Analysis. Life Science Journal 15(10): 36-42.
 4. Nguyen Quang Duc Tien, Le Quang Man, Ngo Thi Ly, Duong Thi Kim Chi, Tran Thuy Lan, Nguyen Xuan Huy (2019) Cloning, expression, and purification of truncated S1 epitope and peptide CT24 fusion protein of porcine epidemic diarrhea virus in Escherichia coli. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology 20(3-4): 112-118.
 5. Tae-Geum Kim, Tran Thuy Lan, Jin-Yong Lee (2019) Immunogenicity of Fusion Protein of Cholera Toxin B Subunit-Porphyromonas gingivalis 53-kDa Minor Fimbrial Protein Produced in Nicotiana benthamiana. Biotechnol Bioproc E 24, 954–963.
 6. Truong Thi Bich Phuong, Phan Thuy Truc Nhu, Lam Thi Ngoc Thuy, Tran Thuy Lan, Tran Quoc Dung, Hoang Tan Quang (2019) In vitro propagation of Adenosma indianum (Lour.) Merr. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology 20(5-6): 222-231.
 7. Truong Thi Phuong Lan, Nguyen Duc Huy, Nguyen Ngoc Luong, Hoang Tan Quang, Trinh Huu Tan, Le Thi Anh Thu, Nguyen Xuan Huy, Nguyen Hoang Loc (2019) Expression of elicitor-induced curcuminoid genes in cells of zedoary (Curcuma zedoariaRoscoe). Journal of Plant Biotechnology 46:172-179.
 8. Nguyen Hoang An, Tran Thi Minh Chien, Ho Thi Hoang Nhi, Nguyen Thi Minh Nga, Tran Thien Phuc, Lam Thi Ngoc Thuy, Tong Van Bao Thanh, Phan Thi Thao Nguyen, Truong Thi Bich Phuong (2020). The effects of sucrose, silver nitrate, plant growth regulators, and ammonium nitrate on microrhizome induction in perennially-cultivated ginger (Zingiber officinale Roscoe) from Hue, Vietnam. Acta Agrobot. Artic, 73, 1-11.
 9. Nguyen Hoang Loc, Nguyen Duc Huy, Hoang Tan QuangTran Thuy Lan,Tran Thi Thu Ha (2020) Characterisation and antifungal activity of extracellular chitinase from a biocontrol fungus. Trichoderma asperellum PQ34. Mycology 11(1): 38-48, DOI: 10.1080/21501203.2019.1703839
 10. Nguyen Duc Huy, Le My Tieu Ngoc, Nguyen Hoang Loc, Tran Thuy LanHoang Tan Quang, Tran Quoc Dung, Truong Thi Phuong Lan, Vu Duc Hoang, Nguyen Thi Dong Phuong (2020) Isolation of Weissella cibariafrom Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) gastrointestinal tract and evaluation of its pathogenic bacterial inhibition. Indian Journal of Science and Technology: 13(10), 1200-1212. DOI: 10.17485/ijst/2020/v013i10/149934.
 11. Hoang Tan Quang, Tran Thuy Lan, Truong Thi Hong Hai, Pham Thi Hai Yen, Tran Quang Khanh Van, Ho Thi Tung, Mac Nhu Binh, Nguyen Khoa Huy Son, Nguyen Quang Linh, Nguyen Duy Quynh Tram (2020) Genetic diversity and toxic genes analysis of Vibrio isolated from white leg shrimp and marine fishes cultured in Tam Giang lagoon in Thua Thien Hue province, Vietnam. Indian Journal of Science and Technology 13(13): 1412-1422. https://doi.org/10.17485/IJST/v13i13.161
 12. Hoang Tan Quang, Pham Thi Diem Thi, Tran Thuy Lan, Nguyen Duc Huy, Nguyen Duy Quynh Tram, Nguyen Thi Thu Lien (2020) Development of a diagnostic SCAR marker for Vibrio shilonii caused acute hepatopancreatic necrosis disease in whiteleg shrimp. Advancements in Life Sciences 7(4): 257-263.
 13. Nguyen Hoang Loc, Nguyen Hong Van, Hoang Tan Quang (2020) Characterization of carboxymethyl cellulase produced by Trichoderma asperellum. Advancements in Life Sciences 8(1): 42-46.
 14. Nguyen Duc Huy, Dang Thi Thanh Ha, Kuan Shiong Khoo, Pham Thi Ngoc Lan, Hoang Tan Quang, Nguyen Hoang Loc, Seung-Moon Park, Ashokkumar Veeramuthu, Pau Loke Show (2020) Synthetic dyes removal by Fusarium oxysporum HUIB02 and stimulation effect on laccase accumulation. Environmental Technology & Innovation 19 (2020) 101027
 15. Nguyen Hoang An, Phan Thi Thao Nguyen, Tran Thuy Lan, Hoang Tan Quang, Truong Thi Bich Phuong (2021) Genetic diversity analysis based on Retrotransposon Microsatellite Amplification Polymorphisms (REMAP) for distinguishing the ginger chemotype of Thua Thien Hue (Zingiber officinale Roscoe) from other Vietnamese ginger types. Jordan Journal of Biological Sciences 14(2).
 16. Nguyen Quang Hoang Vu, Hoang Thi Kim Hong, Hoang Tan Quang (2021) Effects of different treatments of silver nanoparticles (AgNPs) on the growth & physiological characteristics of lotus (Nelumbo nucifera). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 947(1), pp. 012038.
 17. Nguyen Van Hue, Hoang Tan Quang, Dang Thanh Long, Nguyen Van Toan, Nguyen Thi Van Anh, Tran Thanh Quynh Anh, Nguyen Duc Chung (2021) Characteristic and amylase activity of yeasts isolated from banh men la starter tablets in central Vietnam. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 22(65-66), 69-80.
 18. Le Thi Kim Thoa, Trinh Thi Phuong Thao, Nguyen Bao Hung, Kuan Shiong Khoo, Hoang Tan Quang, Tran Thuy Lan, Vu Duc Hoang, Seung-Moon Park, Chien Wei Ooi, Pau Loke Show, Nguyen Duc Huy (2022) Biodegradation and Detoxification of Malachite Green Dye by Extracellular Laccase Expressed from Fusarium oxysporum. Waste and Biomass Valorization.
 19. Nguyen Thi Thu Lien, Le Thi Tuyet Nhan, Ho Nhat Quang, Phan Thi Thao Nguyen, Truong Thi Bich Phuong, Dang Thi Thanh Loc, Le Van Tuan, Hoang Tan Quang (2022) The plant growth promotor auxin (IAA) production ability in Arthrospira massartii – ARH strain isolated from Vietnam and its potential applications. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology 23(1&2): 101-110.
 20. Nguyen Thanh Tung, Pham Thi Diem Thi, Dang Ngoc Sang, Do Thi Thao, Hoang Tan Quang (2022) Biomass accumulation of Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino in cell suspension cultures inhibiting human cancer cell growth. Research Journal of Biotechnology 17(3): 61-68.
 21. Hoang Tan Quang, Pham Thi Diem Thi, Dang Ngoc Sang, Tran Thi Ngoc Tram, Nguyen Duc Huy, Tran Quoc Dung, Quach Thi Thu The (2022) Effects of plant elicitors on growth and gypenosides biosynthesis in cell culture of Giao co lam (Gynostemma pentaphyllum). Molecules 27(9): 2972.
 22. Dang Thanh Long, Hoang Tan Quang, Nguyen Thi Quynh Trang, Hoang Ngoc Han (2022) Study on the isolation and bioactivity assay of some compounds from Nelumbo nucifera Gaertn seeds collected at Tinh Tam lake, Thua Thien Hue, Vietnam. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 23(21-22): 42-53.
 23. Tran Van Chen, Nguyen Duc Tuan, Nguyen Thanh Triet, Nguyen Hoang An, Phan Thi Thao Nguyen, Nguyen Thi Thanh Hai, Nguyen Thanh To Nhi, Nguyen Quang Co, Ho Thi Hoang Nhi, Hoang Viet Huong, Truong Thi Bich Phuong, Nguyen Thi Ai Nhung (2022) Morphological and molecular characterization of Distichochlamys citrea M.F. Newman in Bach Ma National Park, Thua Thien Hue Province, Vietnam. Biodiversitas 23: 2066-2079.
 24. Xuan T. T. Phan, Binh V. Ngo, Huy D. Nguyen, Quang T. Hoang, Chung D. Ngo, Chinh T. Bui, Ty Nguyen, Nghiep T. Hoang (2022) Evaluating and reconstructing the genetic diversity of butterfly lizards of the genus Leiolepis Cuvier, 1829 (Reptilia: Squamata: Agamidae) in central Vietnam. Russian Journal of Herpetology (accepted)
 25. Anh Tuan Nguyen, Hoc Tan Dao, Hoang Tan Quang, Seishi Hagihara, Mark Lokman, Erin Damsteegt (2022) Genetic diversity and population structure of the giant mottled eel, Anguilla marmorata in Central Vietnam. Fishes (accepted)

Giải thưởng Khoa học Công nghệ

1. Giải 3 giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018

– Công trình: Xác định một số loài nấm sợi có khả năng sinh tổng hợp enzyme manganese peroxidase phân lập ở Thừa Thiên Huế

– Tác giả: Nguyễn Đức Huy, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Lê Thị Diệu Huyền, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Bé

2. Giải thưởng cố đô về khoa học Công nghệ năm 2021

– Công trình: Nghiên cứu bảo tồn và phát triển loài dược liệu Sâm Cau (Curculigo orchioides Gaertn) tại khu vực Trung Trung bộ

– Tác giả: Phạm Thành, Trần Minh Đức, Nguyễn Hợi, Trần Văn Giang, Nguyễn Tý, Bùi Văn Lợi, Hoàng Tấn Quảng, Vũ Thị Quỳnh Trang, Huỳnh Thị Ngọc Diệp, Bùi Lê Thanh Nhàn, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Quốc Dung, Nguyễn Ngọc Hòa

Tiếng Việt