VĂN BẢN PHÁP LÝ

—♦—

 

1. Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

2. Quyết định số 1019/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 09 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế Ban hành Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ

3. Quyết định số1519/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế

4. Quyết định số 939/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc tổ chức lại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

5. Quyết định số 1088/QĐ-ĐHH ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

6. Quyết định số 1237/QĐ-ĐHH ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Đề án thành lập Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng thuộc Viện công nghệ sinh học, Đại học Huế

7. Quyết định số 1341/QĐ-ĐHH ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc cho phép Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Sinh học

8. Quyết định số 1462/QĐ-ĐHH ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Chăm sóc và Chữa trị vật nuôi trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

9. Quyết định số 1484/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Sổ tay đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế

10. Quyết định số 357/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Đề án thành lập các phòng thí nghiệm trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

11. Quyết định số 389/QĐ-ĐHH ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế 

12. Quyết định số 1695/QĐ-ĐHH ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế Ban hành Quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế

13. Quyết định số 1697/QĐ-ĐHH ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế Về việc Ban hành quy định Tuyển sinh và Đào tạo dự bị tiến sĩ tại Đại học Huế 

14. Quyết định số 126/QĐ-VCNSH ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với viên chức và lao động hợp đồng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

15. Quyết định số 250/QĐ-VCNSH ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế Ban hành Quy trình thanh toán tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

16. Quyết định số 108/QĐ-VCNSH ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2016-2021

17. Quyết định số 113/QĐ-VCNSH ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc bổ sung Điều 5 của Quyết định 126/QĐ-VCNSH ngày 14/8/2018 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế ban hành Quy định chế độ làm việc đối với viên chức và lao động hợp đồng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt