VĂN BẢN PHÁP LÝ

—♦—

1. Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

2. Quyết định số 939/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc tổ chức lại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

3. Quyết định số 1088/QĐ-ĐHH ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

4. Quyết định số 1237/QĐ-ĐHH ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Đề án thành lập Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng thuộc Viện công nghệ sinh học, Đại học Huế

5. Quyết định số 1341/QĐ-ĐHH ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc cho phép Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Sinh học

6. Quyết định số 1484/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Sổ tay đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế

7. Quyết định số 250/QĐ-VCNSH ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế Ban hành Quy trình thanh toán tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

8. Quyết định số 1019/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 09 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế Ban hành Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt