VĂN BẢN PHÁP LÝ

—♦—

 

1. Quyết định số 808/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Viện Công nghệ sinh học Đại học Huế

2. Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 về việc Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

3. Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

4. Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế

5. Quyết định số 939/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc tổ chức lại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

6. Quyết định số 1088/QĐ-ĐHH ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

7. Quyết định số 1237/QĐ-ĐHH ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Đề án thành lập Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng thuộc Viện công nghệ sinh học, Đại học Huế

8. Quyết định số 1341/QĐ-ĐHH ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc cho phép Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Sinh học

9. Quyết định số 1462/QĐ-ĐHH ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Chăm sóc và Chữa trị vật nuôi trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

10. Quyết định số 1484/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Sổ tay đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế

11. Quyết định số 357/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Đề án thành lập các phòng thí nghiệm trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

12. Quyết định số 389/QĐ-ĐHH ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế 

13. Quyết định số 1697/QĐ-ĐHH ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế Về việc Ban hành quy định Tuyển sinh và Đào tạo dự bị tiến sĩ tại Đại học Huế 

14. Quyết định số 126/QĐ-VCNSH ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với viên chức và lao động hợp đồng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

15. Quyết định số 250/QĐ-VCNSH ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế Ban hành Quy trình thanh toán tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

16. Quyết định số 108/QĐ-VCNSH ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2016-2021

17. Quyết định số 113/QĐ-VCNSH ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc bổ sung Điều 5 của Quyết định 126/QĐ-VCNSH ngày 14/8/2018 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế ban hành Quy định chế độ làm việc đối với viên chức và lao động hợp đồng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

18. Quyết định số 67/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc Ban hành Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và những môn học bổ sung kiến thức trong các kỳ tuyển sinh Nghiên cứu sinh

19. Quyết định số 173/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc cho phép Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đào tạo thí điểm trình độ tiến sĩ ngành Nông nghiệp hữu cơ, mã số: 9620125

20. Quyết định số 540/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng kỹ thuật Y sinh tiên tiến trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

21. Quyết định số 47/QĐ-VCNSH ngày 17 tháng 04 năm 2020 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng kỹ thuật Y sinh tiên tiến thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

22. Quyết định số 48/QĐ-VCNSH ngày 24 tháng 04 năm 2020 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc phê duyệt Đề án thành lập Tổ Hành chính – Tổng hợp và Tổ Kế hoạch – Tài chính thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

23. Quyết định số 55/QĐ-VCNSH ngày 24 tháng 04 năm 2020 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc thành lập Tổ Hành chính – Tổng hợp thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

24. Quyết định số 56/QĐ-VCNSH ngày 24 tháng 04 năm 2020 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc thành lập Tổ Kế hoạch – Tài chính thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

25. Quyết định số 57/QĐ-VCNSH ngày 24 tháng 04 năm 2020 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc cử Tổ trưởng tổ công tác thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Cử bà Nguyễn Thị Như Ánh làm Tổ trưởng tổ Hành chính – Tổng hợp thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế)

26. Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc trưng dụng phòng Thí nghiệm sinh học phân tử của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm cơ sở xét nghiệm, sàng lọc vi rút SARS-CoV-2

27. Đề án sáp nhập Viện Tài nguyên và Môi trường vào Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế 

28. Thông báo số 269/TB-VPCP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế

29. Công văn số 4870/SYT-NVY ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cho phép Viện Công nghệ sinh học triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2

30. Nghị quyết số 71/NQ-HĐĐH ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sáp nhập Viện Tài nguyên và Môi trường vào Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

31. Nghị quyết số 80/NQ-HĐĐH ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc điều chỉnh Điều 3 Nghị quyết số 71/NQ-HĐĐH ngày 25/10/2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sáp nhập Viện Tài Nguyên và Môi trường vào Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

32. Nghị quyết số 19/NQ-HĐĐH ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Đại học Huế về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

33. Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐĐh ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Đại học Huế)

34. Quyết định số 54/QĐ-VCNSH ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc cử Tổ trưởng tổ công tác thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Cử ông Nguyễn Minh Tuấn làm Tổ trưởng Tổ Kế hoạch – Tài chính thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế)

 

Tiếng Việt