DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH NGÀNH SINH HỌC, MÃ SỐ: 9420101

—♦—

STT Họ và tên NCS Ngày sinh Nơi sinh Số điện thoại Email
Danh sách nghiên cứu sinh khóa 6, năm 2023
1 Đặng Ngọc Phúc 23/7/1985 Hà Tĩnh, Việt Nam 0919852822 dnphuc.cnsh23@hueuni.edu.vn
2 Nguyễn Duy Cường 02/11/1984 Quảng Ngãi, Việt Nam 0969066300 duycuongs@gmail.com
3 Lê Hoàng Duy Minh 22/12/1996 Thừa Thiên Huế, Việt Nam 0911350135 lhdminh.cnsh23@hueuni.edu.vn
Danh sách nghiên cứu sinh khóa 4, năm 2021
1 Nguyễn Thị Thanh Huyền 29/3/1988 Quảng Bình, Việt Nam 0983293171 ntthuyen.vcnsh@hueuni.edu.vn
2 Nguyễn Xuân Hiếu 01/07/1983 Quảng Bình, Việt Nam 0918394234 nxhieu.vcnsh@hueuni.edu.vn
3 Nguyễn Hữu Thọ 03/9/1989 Phú Yên, Việt Nam 0981271639

nguyenhuutho@hueuni.edu.vn

4 Đặng Ngọc Sáng 14/12/1981 Quảng Bình, Việt Nam 0915550056 dangngocsang@hueuni.edu.vn
Danh sách nghiên cứu sinh khóa 3, năm 2020
1 Nguyễn Quang Hoàng Vũ 28/11/1993 Thừa Thiên Huế, Việt Nam 0354095400 nguyenquanghoangvu@hueuni.edu.vn
Danh sách nghiên cứu sinh khóa 2, năm 2019
1 Sonexay Rasphone 20/04/1986 Savannakhet, Lào 0705305894 rasphone@hueuni.edu.vn
2 Nguyễn Trần Trung 19/11/1995 Quảng Ngãi, Việt Nam 0333327073 nguyentrantrung@hueuni.edu.vn
Danh sách nghiên cứu sinh khóa 1, năm 2018
1 Ngô Thị Diễm My 08/11/1989 Thừa Thiên Huế, Việt Nam 0364860704 ngothidiemmy@hueuni.edu.vn
2 Hatsadong Chanthanousone 22/01/1984 Savannakhet, Lào 0796191369 chanthanousone@hueuni.edu.vn
Tiếng Việt