VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

—♦—

1. Quyết định số 808/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Viện Công nghệ sinh học Đại học Huế

2. Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

3. Quyết định số 939/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc tổ chức lại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

4. Quyết định số 126/QĐ-VCNSH ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với viên chức và lao động hợp đồng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

5. Quyết định số 1088/QĐ-ĐHH ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

6. Quyết định số 132/QĐ-VCNSH ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

7. Quyết định số 1237/QĐ-ĐHH ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Đề án thành lập Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng trực thuộc Viện công nghệ sinh học, Đại học Huế

8. Quyết định số 1462/QĐ-ĐHH ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Chăm sóc và Chữa trị vật nuôi trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

9. Quyết định số 288/QĐ-VCNSH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc bổ sung, sửa đổi Điều 6 của Quyết định 126/QĐ-VCNSH ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế ban hành Quy định chế độ làm việc đối với viên chức là lao động hợp đồng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

10. Quyết định số 357/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Đề án thành lập các phòng thí nghiệm trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

11. Quyết định số 107/QĐ-VCNSH ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc phân công nhiệm vụ của Viện trưởng và các Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

12. Quyết định số 113/QĐ-VCNSH ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc bổ sung Điều 5 của Quyết định 126/QĐ-VCNSH ngày 14/8/2018 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế ban hành Quy định chế độ làm việc đối với viên chức và lao động hợp đồng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

13. Quyết định số 540/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng kỹ thuật Y sinh tiên tiến trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

14. Quyết định số 47/QĐ-VCNSH ngày 17 tháng 04 năm 2020 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng kỹ thuật Y sinh tiên tiến thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

15. Quyết định số 48/QĐ-VCNSH ngày 24 tháng 04 năm 2020 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc phê duyệt Đề án thành lập Tổ Hành chính – Tổng hợp và Tổ Kế hoạch – Tài chính thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

16. Quyết định số 55/QĐ-VCNSH ngày 24 tháng 04 năm 2020 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc thành lập Tổ Hành chính – Tổng hợp thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

17. Quyết định số 56/QĐ-VCNSH ngày 24 tháng 04 năm 2020 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc thành lập Tổ Kế hoạch – Tài chính thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

18. Quyết định số 57/QĐ-VCNSH ngày 24 tháng 04 năm 2020 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc cử Tổ trưởng tổ công tác thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Cử bà Nguyễn Thị Như Ánh làm Tổ trưởng tổ Hành chính – Tổng hợp thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế)

19. Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc trưng dụng phòng Thí nghiệm sinh học phân tử của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm cơ sở xét nghiệm, sàng lọc vi rút SARS-CoV-2

20. Đề án sáp nhập Viện Tài nguyên và Môi trường vào Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế 

21. Thông báo số 269/TB-VPCP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế

22. Công văn số 4870/SYT-NVY ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cho phép Viện Công nghệ sinh học triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2

23. Nghị quyết số 71/NQ-HĐĐH ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sáp nhập Viện Tài nguyên và Môi trường vào Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

24. Quyết định số 1687/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc điều động viên chức, lao động hợp đồng đến công tác tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

25. Nghị quyết số 80/NQ-HĐĐH ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc điều chỉnh Điều 3 Nghị quyết số 71/NQ-HĐĐH ngày 25/10/2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sáp nhập Viện Tài Nguyên và Môi trường vào Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

26. Nghị quyết số 19/NQ-HĐĐH ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Đại học Huế về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

27. Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐĐH ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Đại học Huế)

28. Quyết định số 29/QĐ-VCNSH ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

29. Quyết định số 54/QĐ-VCNSH ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc cử Tổ trưởng tổ công tác thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Cử ông Nguyễn Minh Tuấn làm Tổ trưởng Tổ Kế hoạch – Tài chính thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế)

30. Thông báo số 137/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 18 tháng 4 năm 2023 về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Tiếng Việt