DANH MỤC LUẬN ÁN TIẾN SĨ

—♦—

 

* DANH MỤC LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH SINH HỌC, MÃ SỐ: 9420101

1. Luận án “Xác định thành phần loài và khả năng sinh độc tố cylindrospermopsin của vi khuẩn lam trong một số thủy vực ở Đắk Lắk”

Họ tên NCS: Ngô Thị Diễm My

GV hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên

                            PGS.TS. Tôn Thất Pháp

Trích yếu luận án_Diem My

Đóng góp mới của luận án_Diem My

Tóm tắt luận án_Diem My

Bộ công trình nghiên cứu_Diem My

Toàn văn luận án_Diem My

 

2.  Luận án: “Study on the efficiency of biofertilizer from Moringa residues for some leafy vegetables” (đã thông qua Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở)

Họ tên NCS: Hatsadong Chanthanousone

GV hướng dẫn: PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải

                            TS. Nguyễn Quang Cơ

 

3. Luận án: “Nghiên cứu đặc điểm phân tử gen mã hóa protein cấu trúc của virus Parvo trên lợn (Porcine parvovirus – PPV) ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam” (đã thông qua Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở)

Họ tên NCS: Nguyễn Trần Trung

GV hướng dẫn: PGS.TS. Trần Quốc Dung

                           TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy

 

4. Luận án: “Nghiên cứu giống hồ tiêu (Piper nigrum L.) kháng Meloidogyne incognita bằng chỉ thị phân tử ở Việt Nam” (đã thông qua Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở)

Họ tên NCS: Sonexay Rasphone

GV hướng dẫn: PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải

                           TS. Nguyễn Quang Cơ

Tiếng Việt