19/11/2018

Chương trình hướng nghiệp dành cho học sinh

Để khuyến khích học sinh tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển tư duy sáng tạo, […]
10/11/2018

Các hướng nghiên cứu dành cho các nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học trong Đại học Huế tại Viện Công nghệ sinh học

Thực hiện chủ trương của Giám đốc Đại học Huế, Ban KHCN&MT về xây dựng các nhóm sinh […]
Tiếng Việt