DANH MỤC BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM 2020
—♦—

STT Danh sách tác giả Tên bài báo Tên tạp chí đăng bài Danh mục
1 Nguyen Duc Huy, Thiyagarajan Saravanakumar, Sang Hoon Ha & Seung-Moon Park Enhanced Enzymatic Saccharification of Wheat Flour Arabinoxylan and Barley Straw Using Recombinant Hemicellulases Biotechnology and Bioprocess Engineering SCIE
2 Nguyen Duc Huy, Le My Tieu Ngoc, Nguyen Hoang Loc, Tran Thuy Lan, Hoang Tan Quang, Tran Quoc Dung, Truong Thi Phuong Lan, Vu Duc Hoang and Nguyen Thi Dong Phuong Isolation of Weissella cibaria from Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Gastrointestinal Tract and Evaluation of Its Pathogenic Bacterial Inhibition Indian Journal of Science and Technology SCIE
3 Nguyen Duc Huy, Dang Thi Thanh Ha, Kuan Shiong Khoo, Pham Thi Ngoc Lan, Hoang Tan Quang, Nguyen Hoang Loc, Seung-Moon Park, Ashokkumar Veeramuthu, Pau Loke Show Synthetic dyes removal by Fusarium oxysporum HUIB02 and stimulation effect on laccase accumulation Environmental Technology & Innovation SCIE
4 Chung D. Ngo, Phuong L. T. Le, Huy D. Nguyen, Phong B. Truong, Nghiep T. Hoang, and Binh V. Ngo DIET OF THE BRONZE SKINK Eutropis macularius (REPTILIA: SQUAMATA: SCINCIDAE) FROM THUA THIEN HUE PROVINCE, CENTRAL VIETNAM Russian Journal of Herpetology SCIE
5 Trần Vũ Ngọc Thi, Dương Đức Hoàng Sinh, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hoàng Tuệ, Masaki Shintani, Kazuhide Kimbara, Nguyễn Hoàng Lộc Cloning, expression and characterization of catechol 1,2-dioxygenase from Burkholderia cepacia Journal of General and Applied Microbiology SCIE
6 Hoang Tan Quang, Tran Thuy Lan, Truong Thi Hong Hai, Pham Thi Hai Yen, Tran Quang Khanh Van, Ho Thi Tung, Mac Nhu Binh, Nguyen Khoa Huy Son, Nguyen Quang Linh, Nguyen Duy Quynh Tram Genetic diversity and toxic genes analysis of Vibrio spp. isolated from white leg shrimp and marine fishes cultured in Tam Giang lagoon in Thua Thien Hue province, Vietnam Indian Journal of Agricultural Research SCIE
7 Nguyen Thi Thu Thuy, Nguyen Tien Long, Le Thi Lieu, Hoang Thi Giang, Khuat Huu Trung, Tran Dang Xuan, Hoang – Dung Tran, Pham Xuan Hoi, Nguyen Thanh Trung, Nguyen Thanh Tuan, Vu Xuan Duong and Tran Dang Khanh Evaluation of Genetic Diversity of Rice Blast Fungus (Magnaporthe oryzae Barr) Isolates Collected from South Central Coast Areas of Viet Nam Chiang Mai Journal of Science SCIE
8 D.T. Long, H.T. Kim Hong, L.L. Thuy Tram, N.T. Quynh Trang, N.P. Thuy Tien, N.T. Ngoc Hanh Study of the Procedure for Bath Ultrasound-Assisted Extraction of Total Flavonoid from Lotus Seeds and Testing Some Biological Activities Indian Journal of Agricultural Research SCIE
9 Kim Cuc Nguyen Thi, Phu Van Nguyen, Hai Thi Hong Truong Heavy Metal Tolerance of Novel Papiliotrema Yeast Isolated from Vietnamese Mangosteen Mycobiology SCIE
10 Le Phuong Hoang, Dai-Nam Le, Duc An Pham, Thi Kim Cuc Nguyen, Thi My An Nguyen, Xuan Cuong Ngo, Thai Duong Hoang, Thanh-Binh Nguyen, Binh Xuan Cao High-precision measurement of Cooper-pair mass using rotating spherical-shell superconductor Materials Letters SCIE
11 Tae-Geum Kim, Tran Thuy Lan, and JinYong Lee Immunogenicity of Fusion Protein of Cholera Toxin B Subunit-Porphyromonas gingivalis 53-kDa Minor Fimbrial Protein Produced in Nicotiana benthamiana Biotechnology and Bioprocess Engineering SCIE
12 Qui D. Nguyen,Takeshi Tsuruta, Naoki Nishino Examination of milk microbiota, fecal microbiota, and blood metabolites of Jersey cows in cool and hot seasons Animal Science Journal SCIE
13 Stephanie J.Watts-Williamsa, Thi Diem Nguyen, Shervin Kabiride, Dusan Losic, Michael J.McLaughline Potential of zinc-loaded graphene oxide and arbuscular mycorrhizal fungi to improve the growth and zinc nutrition of Hordeum vulgare and Medicago truncatula Applied Soil Ecology SCIE
14 K.T. Huyen, V.D. Nghia, T.N. Ngoc, T.V. Dan, V.V. Phu, T.Q. Dung and N.Q. Linh Using DNA barcodes based on mitochondrial COI and 16S rRNA genes to identify Anguilla eels in Thua Thien Hue province, Vietnam Genetics and Molecular Research ESCI
15 Duong Duc Hoang Sinh, Nguyen Hoang Tue, Tran Vu Ngoc Thi, Le Thi Ha Thanh, Nguyen Duc Huy, Nguyen Hoang Loc HETEROLOGOUS EXPRESSION OF A GENE ENCODING BIPHENYL 2,3-DIOXYGENASE FROM BURKHOLDERIA CEPACIA IN ESCHERICHIA COLI Journal of Microbiology Biotechnology and Food Sciences ESCI
16 Nguyen Hoang Loc, Nguyen Hong Van, Hoang Tan Quang Characterization of carboxymethyl cellulase produced by Trichoderma asperellum Advancements in Life Sciences ESCI
17 Hoang Tan Quang, Pham Thi Diem Thi, Tran Thuy Lan, Nguyen Duc Huy, Nguyen Duy Quynh Tram, Nguyen Thi Thu Lien Development of a diagnostic scar marker for Vibrio shilonii caused acute hepatopancreatic necrosis disease in whiteleg shrimp Advancements in Life Sciences ESCI
18 Nguyen Bao Hung, Woon‑Ra Park, Bohyun Yun, Dong Cheol Seo, Won‑Il Kim, Hyun‑Ju Kim, Sanghyun Han and Se‑Ri Kim Effect of sequential presoaking and chlorine dioxide treatment on the inactivation of pathogenic Escherichia coli and Salmonella spp. on sprout seeds Applied Biological Chemistry SCOPUS
19 Nguyen Van Khanh, Nguyen Quang Linh, Nguyen Thi Bich Phuong, Nguyen Van Hue, Nguyen Thi Thanh Xuan, Vo Phuoc Khanh, Tran Quoc Dung The Improvement of Recombinant PirA Antigen Expression in Escherichia coli M15 Stem Cell SCOPUS
20 Kieu Thi Huyen, Nguyen Quang Linh NUTRITIONAL COMPOSITION AND LIPID CONTENT OF SKIN AND MUSCLE OF WILD GIANT MOTTLE EELS ANGUILLA MARMORATA IN THUA THIEN HUE, VIETNAM Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development ACI
21 Hoàng Tấn Quảng, Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Phạm Thị Hải Yến, Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm PHÁT TRIỂN CHỈ THỊ PHÂN TỬ SCAR NHẬN DIỆN LOÀI Vibrio vulnificus GÂY BỆNH LỞ LOÉT TRÊN CÁ NUÔI TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên ACI
22 Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Phạm Thị Diễm Thi, Lê Thị Tuyết Nhân, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thu Liên XÁC ĐỊNH SỰ CÓ MẶT CỦA CÁC GEN ĐỘC TỐ Ở CÁC CHỦNG Vibrio GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên ACI
23 Truong Thi Hong Hai, Nguyen Thi Hoai Tram, Phan Thu Thao GROWTH AND YIELD OF IMPORTED GROUNDNUT (ARACHIS HYPOGEAE L.) VARIETIES IN SPRING SEASON IN THUA THIEN HUE Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development HĐCDGS
24 Hatsadong Chanthanousone, Trương Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Diệu Thể, Lê Khắc Phúc, Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Kim Cúc, Trần Thị Bách Thảo ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ CHÙM NGÂY ĐẾN CÁC LOẠI RAU ĂN LÁ TRONG VỤ XUÂN 2019 Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn HĐCDGS
25 Nguyễn Vĩnh Trường, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Tiến Long, Trần Hà Phong, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Ánh Tuyết ĐÁNH GIÁ TIÊM POTASSIUM PHOSPHONATE QUA THÂN ĐỂ PHÒNG TRỪ BỆNH CHẾT NHANH CÂY HỒ TIÊU KINH DOANH Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn HĐCDGS
26 Trần Quang Khánh Vân, Phạm Thị Hải Yến, Hoàng Tấn Quảng, Hồ Thị Tùng, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm Đánh giá tình hình nhiễm bệnh hoại tử gan tụy cấp trên Tôm chân trắng (Litopenaeus Vannamei) ở tỉnh Thừa Thiên – Huế Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn HĐCDGS
27 Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Thị Diễm, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Mạnh Tuấn NGHIÊN CỨU TỐI ƯU MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN ĐỂ NUÔI TRỒNG NẤM LINH CHI (Ganoderma lucidum) SỪNG HƯƠU TRÊN MÙN CƯA Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn HĐCDGS
28 Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Văn Bình, Hồ Nhật Linh, Nguyễn Minh Trí Dự báo ảnh hưởng của khô hạn đến sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Tạp chí Khoa học Đất HĐCDGS
29 Trương Thị Hồng Hải, Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Hoan PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN QUẦN THỂ SÂM NGỌC LINH 4 VÀ 5 TUỔI TRỒNG TẠI TRẠI SÂM TĂK NGO CỦA XÃ TRÀ LINH, HUYỆN NAM TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM BẰNG CHỈ THỊ RAPD Báo cáo Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020 Khác
30 Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đình Khoa, Trần Thúy Lan, Phạm Thị Diễm Thi, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thu Liên ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC LOÀI VI KHUẨN Vibrio GÂY BỆNH TRÊN TÔM VÀ CÁ Ở THỪA THIÊN HUẾ Báo cáo Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020 Khác
31 Bùi Lê Thanh Nhàn, Nguyễn Bảo Hưng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoàng Tấn Quảng, Trương Thị Bích Phượng NGHIÊN CỨU HÀM LƯỢNG LYCORINE CỦA CÂY SÂM CAU CURCULIGO ORCHIOIDES GAERTN. BẰNG KỸ THUẬT HPLC-FD Báo cáo Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020 Khác
32 Trần Thị Ngọc Ánh, Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Trần Quốc Dung, Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Tấn Quảng ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY HUYỀN PHÙ LÊN SINH TRƯỞNG VÀ TÍCH LŨY SAPONIN RB1 TRONG TẾ BÀO CÂY GIẢO CỔ LAM (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino) Báo cáo Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020 Khác
33 Phan Thị Thanh Diễm, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Bảo Hưng, Lê Thị Kim Thoa, Trịnh Thị Phương Thảo, Trương Thị Phương Lan, Nguyễn Đức Huy, Phạm Thị Ngọc Lan, Trần Quốc Dung TẠO DÒNG VÀ GIẢI TRÌNH TỰ GEN MÃ HÓA PECTINASE Ở ASPERGILLUS NIGER M13 Báo cáo Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020 Khác
34 Đặng Thanh Long, Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Lý Thùy Trâm, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Phan Thủy Tiên ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN QUÁ TRÌNH TÁCH CHIẾT FLAVONOID TOÀN PHẦN TỪ HẠT SEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM BỂ Báo cáo Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020 Khác
35 Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Thị Bích Phượng, Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Võ Phước Khánh, Trần Quốc Dung ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG, TỶ LỆ TIẾP GIỐNG VÀ TỐC ĐỘ LẮC ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA CHỦNG E. coli M15 MANG PLASMID TÁI TỔ HỢP pQE30/PirA Báo cáo Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020 Khác
36 Chu Thị Thanh Huyền, Cấn Thị Thiết, Nguyễn Thị Vinh, Trương Phúc Hưng, Nguyễn Thị Kim Cúc NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ACID ACETIC ĐỂ PHÒNG TRỪ BỆNH DO NẤM MỐC GÂY HẠI TRÊN NẤM SÒ TRẮNG (PLEUROTUS OSTREATUS) Báo cáo Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020 Khác
37 Nguyễn Thị Diễm, Nguyễn Thị Oanh, Trương Thị Hồng Hải, Lã Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Kim Cúc NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÂY DƯA LƯỚI (Cucumis melo L.) TRỒNG TRÊN GIÁ THỂ HỮU CƠ TỪ BàTHẢI TRỒNG NẤM Báo cáo Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020 Khác
38 Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thanh Đức, Trần Thị Phượng, Phạm Gia Tùng, Nguyễn Minh Trí Assessing damages of agricultural land due to flooding in a lagoon region based on remote sensing and GIS: case study of the Quang Dien district, Thua Thien Hue province, central Vietnam Journal of Vietnamese Environment , Special Issue DAW2020 Khác
39 Nguyễn Bích Ngọc, Trần Thị Phượng, Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Minh Trí Ứng dụng mô hình arima trong Eviews để dự báo giá đất tại phường điện Nam Bắc, thị xã Điện Đàn, tỉnh Quảng Nam Hội thảo GIS toàn quốc 2020 Khác
40 Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thanh Đức, Nguyễn Minh Trí Đánh giá hiệu quả các mô hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững ở vùng cát ven biển tỉnh Quảng Trị Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ IV, Môi trường và phát triển bền vững, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2020 Khác


Thống kê:

Danh mục
Nước ngoài Trong nước
WoS
SCOPUS ACI HĐCDGS Khác
SCIE ESCI
Số lượng bài báo 13 4 2 3 6 12
Tổng 22 18
Tổng cộng  40
Tiếng Việt