VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

—♦—

* Xem một số biểu mẫu khoa học công nghệ phổ biến

1. VĂN BẢN CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

2. Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

3. Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

4. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN (Thông tư 10/2014/TT-BKHCN và Thông tư 23/2014/TT-BKHCN) ngày 28/11/2014 quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

5. Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

6. Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

7. Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia

8. Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

2. VĂN BẢN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

2. Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. Thông tư số 09/2018/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

5. Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

3. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH, THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ DỰ TOÁN, KINH PHÍ

1. Thông tư liên tịch 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21 tháng 2 năm 2011 về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí

2. Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

3. Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 về việc quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

4. Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia

5. Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị

4. VĂN BẢN CỦA ĐẠI HỌC HUẾ

4.1. Quản lý đề tài, nhiệm vụ KHCN, nhóm nghiên cứu mạnh

1. Quyết định số 752/QĐ-ĐHH ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định một số mức chi áp dụng đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế

2. Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế

3. Quyết định số 389/QĐ-ĐHH ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế

4. Văn bản hợp nhất Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế từ Quyết định 1519/QĐ-ĐHH ngày 29/12/2017 và Quyết định 389/QĐ-ĐHH ngày 02/4/2019 (chỉ có giá trị tham khảo sử dụng)

5. Quyết định số 429/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về giao nộp và quản lý sản phẩm ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

6. Quyết định số 157/QĐ-ĐHH ngày 16  tháng 02 năm 2022 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Huế

7. Quyết định số 719/QĐ-ĐHH ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế

8. Quyết định số 862/QĐ-ĐHH ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Đại học Huế quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Đại học Huế. Phụ lục kèm theo Quyết định 862

4.2. Khen thưởng thành tích xuất sắc về KHCN và quy định có liên quan

1. Quyết định số 389/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc quy định tên gọi Tiếng Anh của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

2. Kế hoạch số 610/KH-ĐHH ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc đẩy mạnh sự tham gia của các nhà khoa học Đại học Huế trên các CSDL khoa học trực tuyến

3. Công văn số 220/ĐHH-KHCNQHQT ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc yêu cầu dùng email công vụ và có tài khoản khoa học trực tuyến khi ký hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN

4. Quyết định số 72/QĐ-ĐHH ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế

5. Quyết định số 295/QĐ-ĐHH ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về liêm chính học thuật trong hoạt động khoa học và công nghệ ở Đại học Huế

6. Quyết định số 313/QĐ-ĐHH ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và khai thác thương mại tài sản trí tuệ tại Đại học Huế

7. Quyết định số 666/QĐ-ĐHH ngày 18 tháng 05 năm 2023 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định về hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Đại học Huế

4.3. Quy chế các hội đồng tư vấn đạo đức trong nghiên cứu khoa học

1. Quyết định số 449/QĐ-ĐHH ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên cứu

2. Quyết định số 2000/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn về đạo đức trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

Tiếng Việt