BANNER PHU dt 50 2
3131

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 808/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế, tiền thân là Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học phân tử (từ tháng 07/2003), thuộc Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học và sau đó là Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học.

Viện là đơn vị thành viên của Đại học Huế, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực…

Tiếng Việt