20/12/2023

Đánh giá cuối kỳ kết quả hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế, mã số NCM.DHH.2020.13

Ngày 20/12/2023, Đại học Huế tổ chức đánh giá cuối kỳ kết quả hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế “Khai thác nguồn gen vi sinh vật phục vụ bảo vệ môi trường”
20/12/2023

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Ngày 20/12/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện 03 đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2021, năm 2023
19/12/2023

Thông báo seminar khoa học Việt Nam – Nhật Bản

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức Seminar khoa học giữa các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu Việt Nam và Nhật Bản
12/12/2023

Triển lãm sản phẩm KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

Ngày 11-12/12/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tham gia trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ của Viện tại Triển lãm sản phẩm KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
11/12/2023

Đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia, mã số: ĐTĐLCN.95/21

Ngày 11/12/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia, mã số: ĐTĐLCN.95/21
Tiếng Việt