VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ

Đoàn kết, Sáng tạo, Phát triển và Hội nhập

             —♦—

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 808/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế, tiền thân là Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học phân tử (từ tháng 07/2003), thuộc Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học và sau đó là Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học.

Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 523/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế với mục tiêu phát triển Viện thành một trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia tại miền Trung có khả năng giải quyết các nhiệm vụ cơ bản và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội. Trên cơ sở đó, ngày 16 tháng 7 năm 2018, Giám đốc Đại học Huế đã ký Quyết định số 939/QĐ-ĐHH tổ chức lại Viện Công nghệ sinh học thành đơn vị thành viên của Đại học Huế, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực.

Cơ cấu tổ chức của Viện gồm 02 Phòng chức năng, 05 Phòng thí nghiệm, 01 Bộ môn và 02 Trung tâm. Đội ngũ cán bộ gồm 33 cán bộ cơ hữu (2 Phó Giáo sư, 8 Tiến sĩ, 16 Thạc sĩ, 6 Đại học và 1 khác) và 160 cán bộ bán cơ hữu (7 Giáo sư, Tiến sĩ; 71 Phó Giáo sư, Tiến sĩ; 50 Tiến sĩ và 32 Thạc sĩ) có chuyên môn cao về sinh học, công nghệ sinh học đang công tác tại các đơn vị trong và ngoài Đại học Huế cùng nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Hướng nghiên cứu của Viện tập trung nghiên cứu cơ bản về khoa học sự sống, công nghệ nguồn; nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen và tế bào, protein/enzyme, vi sinh, hóa sinh… trong y dược, sinh học biển, nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến và môi trường; phân tích thử nghiệm và đánh giá an toàn sinh học, sản phẩm hàng hóa đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. Ngoài ra, Viện được Đại học Huế cho phép đào tạo bậc tiến sĩ chuyên ngành Sinh học và đào tạo thí điểm trình độ Tiến sĩ ngành Nông nghiệp hữu cơ. Nghiên cứu sinh trong quá trình học tập sẽ nhận được học bổng và ưu tiên sử dụng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ của Viện.

Trong 5 năm qua, đội ngũ cán bộ Viện đã công bố hơn 120 bài báo khoa học, trong đó có hơn 42 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế; thực hiện 03 đề tài KH&CN cấp Nhà nước, 01 Chương trình KHCN cấp Bộ (gồm 08 đề tài), 01 đề tài Nafosted, 04 đề tài cấp Bộ, 03 đề tài cấp Tỉnh, 22 đề tài cấp Đại học Huế, 04 dự án hợp tác quốc tế và 07 đề tài cấp Viện. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ Viện đã đăng ký 05 sở hữu trí tuệ và thương mại hóa nhiều sản phẩm khoa học, giải quyết nhiều vấn đề bức thiết mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi thú y.

Ban lãnh đạo Viện:
PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng
TS. Nguyễn Đức Huy – Phó Viện trưởng

Tiếng Việt