VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ
PHÁT TRIỂN XỨNG TẦM QUỐC GIA

—♦—

Năm 2003, Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học phân tử được thành lập trực thuộc Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học (Trung tâm TN, MT&CNSH).

Ngày 14 tháng 11 năm 2007 Trung tâm TN, MT&CNSH được đổi tên thành Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học theo Quyết định số 1080/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế.

Ngày 28 tháng 02 năm 2013, Bộ phận Công nghệ sinh học (CNSH) được tách khỏi Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học, Đại học Huế, để sáp nhập vào Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ, Đại học Huế, theo Quyết định số 278/QĐ-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế.

Ngày 29 tháng 4 năm 2014, Giám đốc Đại học Huế đã ký quyết định số 808/QĐ-ĐHH về việc thành lập Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trên cơ sở tách Bộ phận CNSH từ Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ, Đại học Huế.

Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 523/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế với mục tiêu phát triển Viện CNSH thành một trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia tại miền Trung có khả năng giải quyết các nhiệm vụ cơ bản và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội.

Ngày 16 tháng 7 năm 2018 Viện CNSH được tổ chức lại thành đơn vị thành viên của Đại học Huế theo Quyết định số 939/QĐ-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế.

Cơ cấu tổ chức của Viện gồm 02 Phòng chức năng, 05 Phòng thí nghiệm, 01 Bộ môn và 02 Trung tâm. Đội ngũ cán bộ cơ hữu của Viện có 02 PGS, 3 TS, 09 ThS, 10 Cử nhân và Kỹ sư. Ngoài ra, Viện còn có hơn 50 GS, PGS và TS là cán bộ phối hợp đang công tác tại các đơn vị trong và ngoài Đại học Huế.

Hướng nghiên cứu của Viện CNSH tập trung nghiên cứu cơ bản về khoa học sự sống, công nghệ nguồn; nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen và tế bào, protein/enzyme, vi sinh, hóa sinh… trong y dược, sinh học biển, nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến và môi trường; phân tích thử nghiệm và đánh giá an toàn sinh học, sản phẩm hàng hóa đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vât di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

Trong 5 năm qua, đội ngũ cán bộ Viện đã công bố hơn 150 bài báo khoa học, trong đó có hơn 34 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế; thực hiện 03 đề tài KH&CN cấp Nhà nước, 10 đề tài cấp Bộ, 03 đề tài cấp tỉnh, 15 cấp Đại học Huế, 04 dự án hợp tác quốc tế và 05 đề tài cấp Viện. Nhiều sản phẩm khoa học công nghệ, quy trình công nghệ, giải pháp hữu ích đã được áp dụng thành công, giải quyết nhiều vấn đề bức thiết mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, và chăn nuôi thú y.

Ban lãnh đạo Viện:
PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên – Phó Viện trưởng
TS. Nguyễn Đức Huy – Phó Viện trưởng

Địa chỉ: Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
ĐT: 0234.3984.382; Website: http://huib.hueuni.edu.vn; Email: huib@hueuni.edu.vn

Tiếng Việt