Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá thông qua thời gian tập sự đối với giảng viên tập sự

Ngày 08/03/2022, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức đánh giá thông qua thời gian tập sự đối với TS. Nguyễn Bảo Hưng, giảng viên tập sự đang công tác tại Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng – Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

Tại cuộc họp, giảng viên tập sự Nguyễn Bảo Hưng đã tiến hành giảng dạy bài giảng trước hội đồng đánh giá. Sau đó, các thành viên hội đồng đã đưa ra những những nhận xét, đánh giá về bài giảng, tác phong sư phạm cũng như hiệu quả truyền đạt kiến thức theo thang điểm đánh giá; đồng thời cũng bổ sung một số ý kiến nhằm định hướng, hỗ trợ giảng viên tập sự tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trở thành một giảng viên ưu tú sau này.

Cũng tại cuộc họp, hội đồng đã tiến hành đánh giá thông qua thời gian tập sự đối với giảng viên tập sự Nguyễn Bảo Hưng theo các tiêu chí: (1) Về nắm vững quy định của pháp luật viên chức về quyền, nghĩa vụ của viên chức, những việc viên chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị; nội quy, quy chế làm việc của đơn vị; chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng; (2) Về ý thức trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng; (3) Về giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng; (4) Các nội dung khác (phẩm chất đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm và kỷ luật, quan hệ với đồng nghiệp; tham gia hoạt động chính trị, xã hội, đoàn thể…); (5) Những mặt còn hạn chế. Hội đồng kết luận giảng viên tập sự Nguyễn Bảo Hưng đáp ứng đầy đủ yêu cầu quy định trong thời gian tập sự và nhất trí thông qua thời gian tập sự đối với TS. Nguyễn Bảo Hưng.

Hình ảnh tại buổi đánh giá thông qua thời gian tập sự:

TS. Nguyễn Bảo Hưng, giảng viên tập sự đang công tác tại Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng – Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế giảng dạy bài giảng trước hội đồng duyệt giảng

Tiếng Việt