Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá chuyên đề cho nghiên cứu sinh trúng tuyển khoá 3 năm 2020 và khoá 4 năm 2021

        Ngày 17/05/2024, Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế và Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng đã phối hợp tổ chức đánh giá chuyên đề nghiên cứu sinh thuộc chuyên ngành: Sinh học, mã số: 9420101: (1) Chuyên đề “Vi sinh vật và môi trường”, mã chuyên đề: CDTSSH-21 cho nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Hoàng Vũ trúng tuyển khóa 3, năm 2020; (2) Chuyên đề “Đa dạng sinh học nông nghiệp và sự phát triển bền vững”, mã chuyên đề: CDTSSH-01 cho nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Hiếu trúng tuyển khóa 4, năm 2021.

        Các nghiên cứu sinh đã báo cáo các nội dung liên quan đến chuyên đề nghiên cứu sinh trước các Hội đồng chuyên môn và nhận được sự đánh giá cao. Bên cạnh việc công nhận những nỗ lực của nghiên cứu sinh trong quá trình thực hiện chuyên đề; các thành viên Hội đồng cũng có một số nhận xét, góp ý để hỗ trợ nghiên cứu sinh hoàn thiện chuyên đề của mình tốt hơn.

          Một số hình ảnh tại các hội đồng ngày 17/5/2024 như sau:

Hội đồng đánh giá chuyên đề nghiên cứu sinh mã số CDTSSH-01

Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Hiếu báo cáo chuyên đề mã số CDTSSH-01

Nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Hoàng Vũ báo cáo chuyên đề mã số CDTSSH-21

 

Tiếng Việt