Thông báo lịch báo cáo seminar về Tin sinh học

Chủ đề buổi seminar

– Phần 1: Giải trình tự bộ gen để xác định và dự đoán chức năng gen của bộ gen vi khuẩn

– Phần 2: Giải trình tự 16S rRNA phục vụ cho nghiên cứu phân loại thành phần quần xã

* Thời gian: 8h00 ngày 13/01/2023 (sáng thứ 6)

* Địa điểm: Phòng Hội trường, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Tỉnh lộ 10, phường Phú Thượng, thành phố Huế)

* Báo cáo viên: TS. Văn Thị Thu Hảo

                           Nghiên cứu viên cao cấp Trường Khoa học, Đại học RMIT, Úc

* Thành phần tham gia:

– Chủ trì: PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải;

– Toàn thể cán bộ nghiên cứu Viện CNSH, những cán bộ khác có quan tâm;

– Toàn thể sinh viên, học viên đang học tập và nghiên cứu tại Viện CNSH; 

– Các nhà khoa học trong và ngoài Đại học Huế có quan tâm vui lòng liên hệ Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế để đăng ký tham dự.

* Thông tin liên hệ:

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế – Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Địa chỉ: Tỉnh lộ 10, phường Phú Thượng, thành phố Huế

Điện thoại: 0234.3.819.335;

E-mail: khcn_htqt.huib@hueuni.edu.vn;          Website: http://huib.hueuni.edu.vn/

Tiếng Việt