BANNER PHU dt

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế được thành lập ngày 02/05/2014, tiền thân là Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học phân tử (từ tháng 12/2003), thuộc Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học và sau đó là Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học.

Viện là đơn vị thành viên của Đại học Huế với nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ sinh học…

Tiếng Việt