Đại học Huế tổ chức họp tiểu ban chuyên môn xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt I, chuyên ngành Sinh học năm 2019

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt I năm 2019 của Đại học Huế và Quyết định số 37/QĐ-HĐTSSĐH về việc bổ sung các Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh thuộc Hội đồng tuyển sinh sau đại học Đại học Huế đợt I năm 2019, sáng ngày 27/08/2019, Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh (gọi tắt là Tiểu ban) đã tiến hành xét tuyển cho hai ứng viên gồm: thạc sĩ Sonexay Rasphone, quốc tịch Lào và cử nhân Nguyễn Trần Trung, quốc tịch Việt Nam, đăng kí theo học chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Sinh học, mã số 9420101 của Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế theo quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Giám đốc Đại học Huế.

Trong cuộc họp hội đồng xét tuyển, ủy viên thư kí đã thông qua các yêu cầu đánh giá để Tiểu ban chuyên môn tiến hành đánh giá từng ứng viên theo thang điểm gồm kết quả học tập ở bậc cử nhân hoặc thạc sĩ; thành tích nghiên cứu khoa học; hoạt động chuyên môn; ý kiến nhận xét, đánh giá và mức độ ủng hộ của thư giới thiệu. Sau đó, các thí sinh đã có thời gian báo cáo một số ý chính của đề cương và kế hoạch nghiên cứu. Các thành viên của Tiểu ban đã đặt ra những câu hỏi để đánh giá các ứng viên, đồng thời cũng đưa ra những nhận xét góp ý nhằm hỗ trợ các ứng viên hoàn thiện đề cương nghiên cứu. Kết thúc buổi làm việc, Hội đồng Tiểu ban đã kết luận cả hai ứng viên đều đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong quy định về xét tuyển nghiên cứu sinh.

Một số hình ảnh tại buổi xét tuyển nghiên cứu sinh:

Ứng viên Sonexay Rasphone trình bày đề cương nghiên cứu trước hội đồng

Ứng viên Nguyễn Trần Trung trình bày đề cương nghiên cứu trước hội đồng

Tiếng Việt