Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020

Thực hiện công tác tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã có Thông báo số 35/TB-VCNSH ngày 06/10/2020 về việc tuyển dụng lao động hợp đồng và đã tổ chức xét tuyển vào ngày 02/11/2020 đối với các ứng viên ứng tuyển vào các vị trí việc làm: nhân viên tạp vụ; chuyên viên Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế; nghiên cứu viên Phòng thí nghiệm Tế bào.

Căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển, Hội đồng xét tuyển đã tiến hành đánh giá từng ứng viên theo thang điểm quy định về xét tuyển lao động hợp đồng, đồng thời đặt ra những câu hỏi, trao đổi với các ứng viên để làm rõ hơn về nội dung công việc của các vị trí tuyển dụng, đánh giá năng lực và kinh nghiệm của các ứng viên.

Các ứng viên đều có chuyên ngành được đào tạo, kinh nghiệm phù hợp với vị trí đăng kí dự tuyển và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các vị trí tuyển dụng. Hội đồng đã thống nhất đề nghị Viện CNSH tuyển dụng bà Trần Thị Hương Trà vào vị trí nhân viên tạp vụ; KS. Nguyễn Thị Thu Thảo vào vị trí chuyên viên Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế; ThS. Nguyễn Văn Phú vào vị trí nghiên cứu viên Phòng thí nghiệm Tế bào.

Hình ảnh tại buổi tuyển dụng:

Hội đồng tiến hành đánh giá, xét tuyển ứng viên tại buổi tuyển dụng

Tiếng Việt