Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo kết quả xét sơ tuyển hồ sơ tham gia dự tuyển viên chức năm 2020 (vòng 1)

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1088/QĐ-ĐHH ngày 20/8/2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế;

Căn cứ Công văn số 682/ĐHH-TCCB ngày 13/05/2020 về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 45/TB-VCNSH ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 tại cuộc họp xét sơ tuyển vòng 1 ngày 04 tháng 01 năm 2021.

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo kết quả hồ sơ đạt yêu cầu sơ tuyển vòng 1, cụ thể như sau:

I. VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN

1. Phòng Tổ chức-Hành chính

STT Họ và tên Giới tính Ngày tháng năm sinh Ghi chú
1 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nữ 10/10/1994
2 Phan Thị Hằng Nữ 05/9/1990
3 Đinh Văn Khương Nam 20/7/1990
4 Trần Thị Bách Thảo Nữ 11/11/1987
5 Đặng Văn Thảo Nam 06/8/1986

2. Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

STT Họ và tên Giới tính Ngày tháng năm sinh Ghi chú
1 Nguyễn Thị Diệu Thể Nữ 22/4/1993

II. VỊ TRÍ GIẢNG VIÊN

1. Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng

STT Họ và tên Giới tính Ngày tháng năm sinh Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Hưng Nam 05/4/1986

III. VỊ TRÍ NGHIÊN CỨU VIÊN

1. Phòng thí nghiệm Tế bào

STT Họ và tên Giới tính Ngày tháng năm sinh Ghi chú
1 Nguyễn Thị Diễm Nữ 19/9/1988

2. Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men

STT Họ và tên Giới tính Ngày tháng năm sinh Ghi chú
1 Tống Thị Huế Nữ 28/01/1993

3. Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và vaccine

STT Họ và tên Giới tính Ngày tháng năm sinh Ghi chú
1 Đặng Thanh Long Nam 20/6/1981

Thông tin chi tiết tải tại đây.

Tiếng Việt