Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế công nhận kết quả trúng tuyển tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1088/QĐ-ĐHH ngày 20/8/2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế;

Căn cứ Công văn số 682/ĐHH-TCCB ngày 13/05/2020 về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 tại cuộc họp ngày 01 tháng 02 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-VNCSH ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020;

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế công nhận kết quả trúng tuyển tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Công nhận kết quả trúng tuyển tuyển dụng viên chức năm 2020 gồm các ông/bà có tên sau:

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Dân tộc Đối tượng ưu tiên Quê quán Trình độ chuyên môn  Ngành, Chuyên ngành đào tạo Điểm thi chuyên môn nghiệp vụ Điểm ưu tiên Tổng điểm
I Vị trí việc làm Chuyên viên phòng Tổ chức-Hành chính
1 Trần Thị Bách Thảo 11/11/1987 Nữ Kinh Không Hương Trà, TT Huế Đại học Kinh tế nông nghiệp 80,0
II Vị trí việc làm Chuyên viên phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế
1 Nguyễn Thị Diệu Thể 22/4/1993 Nữ Kinh Không An Hòa, TT Huế Thạc sĩ Nông nghiệp 73,0
III Vị trí việc làm Giảng viên Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng
1 Nguyễn Bảo Hưng 05/4/1986 Nam Kinh Không An Hòa, TT Huế Tiến sĩ Công nghệ sinh học 87,0
IV Vị trí việc làm Nghiên cứu viên phòng thí nghiệm Tế bào
1 Nguyễn Thị Diễm 19/9/1988 Nữ Kinh Không Hương Trà, TT Huế Thạc sĩ Công nghệ sinh học thực vật 92,0
V Vị trí việc làm Nghiên cứu viên phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men
1 Tống Thị Huế 28/01/1993 Nữ Kinh Không Hương Long, TT Huế Thạc sĩ Nông nghiệp 82,3
VI Vị trí việc làm Nghiên cứu viên phòng thí nghiệm Miễn dịch học và vaccine
1 Đặng Thanh Long 20/6/1981 Nam Kinh Không Phú Vang, TT Huế Thạc sĩ Sinh học thực nghiệm 89,7

2. Thời gian đến làm thủ tục nhận quyết định tuyển dụng

– Các ứng viên có tên trong danh sách trúng tuyển kể từ ngày 03/02/2021 đến ngày 09/02/2021 đến tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học huế (vào giờ hành chính các ngày làm việc) để hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển dụng.

– Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021 những ứng viên đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đến nhận quyết định tuyển dụng tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế – Địa chỉ: Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế (vào giờ hành chính các ngày làm việc).

3. Thành phần hồ sơ

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận.

– Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức theo Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– Sổ bảo hiểm xã hội (nếu có).

Thông tin chi tiết tải tại đây.

Tiếng Việt