Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức tuyển dụng lao động hợp đồng

Thực hiện công tác tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2019, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã có Thông báo số 11/TB-VCNSH ngày 15/08/2019 về việc tuyển dụng lao động hợp đồng và đã tổ chức xét tuyển vào ngày 27/8/2019 đối với các ứng viên ứng tuyển vào các vị trí việc làm: Chuyên viên phòng Khoa học – Đào tạo và Hợp tác quốc tế, chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính và kế toán.

Căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển, Hội đồng xét tuyển đã tiến hành đánh giá từng ứng viên theo thang điểm quy định về xét tuyển lao động hợp đồng. Sau đó, các thành viên của Hội đồng đã có những câu hỏi, trao đổi với các ứng viên để làm rõ hơn về nội dung công việc của các vị trí tuyển dụng, đồng thời đánh giá năng lực và kinh nghiệm của các ứng viên.

Các ứng viên đều có chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành/chuyên ngành đăng kí dự tuyển và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các vị trí tuyển dụng. Hội đồng đã thống nhất đề nghị Viện CNSH tuyển dụng ThS. Đoàn Anh Thư vào vị trí chuyên viên phòng Khoa học – Đào tạo và Hợp tác quốc tế, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hân vào vị trí chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính và CN. Dương Thị Thanh Thủy vào vị trí kế toán.

Một số hình ảnh tại buổi tuyển dụng:

Ứng viên Đoàn Anh Thư trả lời phỏng vấn trước Hội đồng

Ứng viên Hoàng Thị Ngọc Hân trình bày bài dự tuyển trước Hội đồng

Ứng viên Dương Thị Kim Thủy trả lời phỏng vấn trước Hội đồng

Tiếng Việt