Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng vị trí Nghiên cứu viên

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng vị trí Nghiên cứu viên, thông tin cụ thể như sau:

 

 

 

 

Tiếng Việt