Thông báo lịch báo cáo seminar khoa học tháng 4/2021 kết hợp hội thảo khoa học

Chủ đề: Nghiên cứu sản xuất gypenoside từ nuôi cấy tế bào cây Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino)

* Thời gian: 14h00 ngày 16/04/2021 (chiều thứ 6)

* Địa điểm: Phòng Hội trường, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế)

* Báo cáo viên: ThS. Phạm Thị Diễm Thi

* Thành phần tham gia:

– Thành viên Ban tổ chức Hội thảo theo Quyết định số 64/QĐ-VCNSH ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế;

– Đại diện Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế Đại học Huế;

– Lãnh đạo Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế;

– Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài;

– Các nhà quản lý, khoa học, học sinh, sinh viên quan tâm.

 * Thông tin liên hệ:

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế – Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Địa chỉ: Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3.819.335;

Di động: 0327.233.507 (Gặp ThS. Nguyễn Thị Diệu Thể)

E-mail: khcn_htqt.huib@hueuni.edu.vn;          Website: http://huib.hueuni.edu.vn/

Tiếng Việt