Thông báo lịch báo cáo seminar khoa học năm 2020-2021

1. Mục đích

Seminar khoa học tại Viện Công nghệ sinh học là một hoạt động học thuật có tính chu kỳ để các cán bộ của Viện trình bày các báo cáo khoa học, các kết quả đã đạt được trong học kỳ, năm học và các hướng nghiên cứu quan tâm.

2. Địa điểm và thời gian

Địa điểm: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Thời gian: 16:00 h thứ 6 tuần thứ 2 hàng tháng (mỗi tháng một lần)

3. Các yêu cầu chính

– Báo cáo phải có tính khoa học, tính mới về lĩnh vực cán bộ đang quan tâm nghiên cứu.

– Báo cáo có thể dựa trên kết quả nghiên cứu luận án, luận văn (cán bộ đang là học viên sau đại học), kết quả thực hiện đề tài (cán bộ đang là chủ nhiệm đề tài) hoặc kết quả từ các bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế.

– Báo cáo được trình bày bằng phần mềm thông dụng như power point và sử dụng template của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (tỉ lệ khung hình 4:3 – tiếng Việt, tỉ lệ khung hình 4:3 – tiếng Anhtỉ lệ khung hình 16:9 – tiếng Việt, tỉ lệ khung hình 16:9 – Tiếng Anh).

– Báo cáo có thời gian trình bày khoảng 20 phút.

– Cán bộ cần gửi chủ đề của báo cáo đến toàn thể cán bộ Viện trước 3 ngày diễn ra phiên báo cáo.

– Cán bộ của Viện cần sắp xếp bố trí công việc để tham dự đầy đủ các buổi báo cáo.

4. Chủ tọa

– Chủ tọa điều khiển phiên báo cáo là Viện trưởng. Trong trường hợp Viện trưởng vắng mặt, Phó viện trưởng được ủy quyền Viện trưởng sẽ thay thế.

5. Lịch báo cáo cụ thể

STT Họ và tên Thời gian dự kiến
1 NCS. Ngô Thị Diễm My 03-01-2020
2 PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Liên 17-01-2020
3 TS. Nguyễn Đức Huy 14-02-2020
4 TS. Hoàng Tấn Quảng 13-03-2020
5 NCS. Hatsadong Chanthanousone 17-04-2020
6 ThS. Nguyễn Thị Diễm 15-05-2020
7 ThS. Nguyễn Văn Khanh 12-06-2020
8 ThS. Trần Vinh Phương 17-07-2020
9 NCS. Sonexay Rasphone 14-08-2020
10 ThS. Lê Thị Tuyết Nhân 11-09-2020
11 ThS. Lê Mỹ Tiểu Ngọc 16-10-2020
12 PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải 13-11-2020
13 NCS. Nguyễn Trần Trung 11-12-2020
14 TS. Nguyễn Văn Phi Hùng 15-01-2021
15 TS. Nguyễn Thị Kim Cúc 12-02-2021
16 ThS. Đặng Thanh Long 12-03-2021
17 TS. Huỳnh Văn Chương 16-04-2021
18 ThS. Trần Thúy Lan 14-05-2021
19 ThS. Nguyễn Minh Trí 11-06-2021
20 ThS. Phạm Thị Diễm Thi 16-07-2021
Tiếng Việt