Thông báo kết quả xét thầu – Gói thầu: Chào hàng cạnh tranh thanh lý tài sản nhà cấp 4

Tiếng Việt