Thông báo điều chỉnh giờ làm việc

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo thời gian làm việc mới kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Nội dung thông báo xem chi tiết tại đây.

Tiếng Việt