Thông báo chương trình MOBILE + Project – MOBility for International Learning Experiences

Chương trình MOBILE + Project – MOBility for International Learning Experiences do Đại học Porto, Bồ Đào Nha điều phối nằm trong chương trình Eramus+ do Ủy ban Châu Âu tài trợ nhằm mục đích thúc đẩy sự hiểu biết giữa Bồ Đào Nha và các quốc gia đối tác thông qua các chương trình trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Chi tiết thông báo trong file đính kèm.

Tiếng Việt