Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ nghiên cứu của TS. Nguyễn Đức Huy, Viện Công nghệ sinh học

Ngày 09 tháng 11 năm 2018, Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đã ra Quyết định 192/QĐ-HĐQL-NAFOSTED phê duyệt tài trợ cho 146 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật bao gồm đề tài: “Nghiên cứu vai trò của hệ laccase ở Fusarium oxysporum đáp ứng với thuốc nhuộm tổng hợp và đặc điểm của một số laccase tái tổ hợp chính” do TS. Nguyễn Đức Huy, Phó Viện trưởng, Trưởng Bộ môn Công nghệ vi sinh làm chủ nhiệm.

Đề tài sẽ tập trung làm rõ vai trò của hệ gen mã hóa laccase của Fusarium oxysporum trong điều kiện stress với sự có mặt của thuốc nhuộm tổng hợp, qua đó tìm ra cơ chế cũng như giải pháp ứng dụng xử lý nước thải ô nhiễm thuốc nhuộm. Bên cạnh đó, đề tài còn tập trung biểu hiện tái tổ hợp gen mã hóa laccase tương đồng trong vật chủ nhằm sản xuất enzyme tái tổ hợp và thử nghiệm tiềm nằng ứng dụng các enzyme.

Đề tài dự kiến hoàn thành trong 36 tháng và bắt đầu từ tháng 12 năm 2018.

Tiếng Việt