Công nhận kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Ngày 06/03/2019 Giám đốc Đại học Huế đã có Quyết định số 241/QĐ-ĐHH về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Nghiên cứu chế tạo chế phẩm xử lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản dựa trên công nghệ nano bạc”, mã số: DHH2016-14-03 do ThS. Phan Văn Cư làm chủ nhiệm, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là cơ quan chủ trì.

Sau khi hoàn thành các nội dung nghiên cứu trong thuyết minh, đề tài đã đạt được các sản phẩm chính sau:

– Đào tạo: 03 kỹ sư

– Khoa học: 01 bài báo đăng tại tạp chí Khoa học Đại học Huế

– Ứng dụng: 05 lít chế phẩm nano bạc xử lý môi trường nước trong NTTS; 01 Quy trình sản xuất dung dịch nano bạc; 01 Quy trình sử dụng nano bạc để xử lý môi trường nước trong NTTS.

Chủ nhiệm đề tài và các cán bộ tham gia thực hiện đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu và đề tài được đánh giá xếp loại Tốt.

 

 

 

Tiếng Việt