Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng vị trí Nghiên cứu viên

  •   
  •   
  •   

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng vị trí Nghiên cứu viên, thông tin cụ thể như sau:

 

 

 

 

Tiếng Việt