Viện Công nghệ sinh học tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện đề tài KH&CN các cấp

Sáng ngày 24/12/2018, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các đề tài KH&CN cấp Bộ và cấp Đại học Huế đang triển khai tại Viện. Trong năm 2018, Viện Công nghệ sinh học có 07 đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo thuộc chương trình “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để tạo sản phẩm sử dụng trong phòng trị một số bệnh ở tôm, cá nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế” và 10 đề tài cấp Đại học Huế (04 đề tài năm 2017 – 2018 và 06 đề tài năm 2018 – 2019) đang triển khai thực hiện.

Tại buổi làm việc, các chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu, các sản phẩm đã đạt được, tình hình quyết toán kinh phí thực hiện đề tài, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới và một số kiến nghị với đơn vị chủ trì, Ban KH,CN&MT – Đại học Huế. Hầu hết các đề tài thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch theo thuyết minh đã được phê duyệt, tuy nhiên vẫn còn có 03 đề tài cấp Đại học Huế năm 2017 – 2018 chưa hoàn thành được sản phẩm đào tạo hoặc sản phẩm khoa học nhưng đã có đơn xin gia hạn thời gian thực hiện đề tài.

Đoàn kiểm tra, đánh giá tiến độ đánh giá cao nỗ lực của các nhóm nghiên cứu trong việc triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu đảm bảo kế hoạch đã được phê duyệt, giải đáp một số kiến nghị về quy trình quản lý đề tài KH&CN, hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán kinh phí đề tài. Đồng thời Đoàn kiểm tra đề nghị các nhóm nghiên cứu của 03 đề tài cấp Đại học Huế năm 2017 – 2018 chưa hoàn thành được sản phẩm khẩn trương hoàn thành các sản phẩm theo thuyết minh đã đăng ký sớm tổ chức nghiệm thu.

Chủ nhiệm đề tài cấp Đại học Huế báo cáo tiến độ thực hiện đề tài

Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ báo cáo tiến độ thực hiện đề tài

Tiếng Việt