Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Ngày 20/12/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện 03 đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2021, năm 2023 do Viện là đơn vị chủ trì, gồm: (1) “Phân tích, đánh giá hàm lượng các kim loại nặng trong nước và trầm tích các cửa sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”, mã số: DHH2021-09-22 do ThS. Nguyễn Đăng Hải làm chủ nhiệm; (2) “Nghiên cứu khả năng xử lý độ mặn và một số kim loại trong nước ngầm bị nhiễm mặn bằng vật liệu hấp phụ sinh học từ vỏ chuối”, mã số: DHH2023-15-19 do ThS. Nguyễn Thị Cẩm Yến làm chủ nhiệm; (3) “Nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm nano bạc đến khả năng đối kháng một số vi sinh vật gây hại trên cây sen trắng trồng ở Thừa Thiên Huế”, mã số: DHH2023-15-20 do ThS. Nguyễn Quang Hoàng Vũ làm chủ nhiệm.

Tại buổi làm việc, đại diện các đề tài đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu, các sản phẩm đã đạt được, tình hình quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới và đề xuất một số kiến nghị liên quan đến đoàn kiểm tra. Sau khi lắng nghe đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo tiến độ, đoàn kiểm tra tiến hành đánh giá, giải đáp một số kiến nghị về quy trình quản lý đề tài KH&CN, hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán kinh phí đề tài và đề nghị các nhóm nghiên cứu tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý, các nội dung nghiên cứu tiếp theo đúng thời hạn.

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Yến trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Tiếng Việt