Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Viện năm 2022

Thực hiện Quyết định số 120/QĐ-ĐHH ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện), ngày 26/10/2022, đơn vị đã tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Viện: “Nghiên cứu quy trình tạo Plasmid không sử dụng enzyme cắt giới hạn, dựa trên dịch thô từ khuẩn E.coli” thực hiện từ năm 2022 do Viện làm đơn vị chủ trì.

Hội đồng đã nhận xét, trao đổi, thảo luận và đánh giá thuyết minh đề tài về: tổng quan vấn đề nghiên cứu; tính cấp thiết của đề tài; mục tiêu, phương pháp và nội dung nghiên cứu; tiến độ thực hiện; sản phẩm dự kiến; năng lực của chủ nhiệm và các thành viên tham gia đề tài; tiềm lực của cơ quan chủ trì; kinh phí thực hiện đề tài. Thuyết minh đề tài đăng ký được Hội đồng đánh giá, ghi nhận và được tuyển chọn để thực hiện từ năm 2022.

Hội đồng cũng đề nghị chủ nhiệm và các thành viên thực hiện đề tài tiếp thu, chỉnh sửa và bổ sung thuyết minh theo kết luận của Hội đồng và ý kiến của các thành viên Hội đồng.

Đại diện nhóm đề tài “Nghiên cứu quy trình tạo Plasmid không sử dụng enzyme cắt giới hạn, dựa trên dịch thô từ khuẩn E.coli” báo cáo trước Hội đồng

 

Tiếng Việt