Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2024

Thực hiện Quyết định số 1824/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Giám đốc Đại học Huế, ngày 05/01/2024, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2024: “Nghiên cứu tác dụng ức chế của dịch chiết lá Piper divaricatum lên tuyến trùng (Meloidogyne spp.) trên cây hồ tiêu (Piper nigrum)”.

Hội đồng đã nhận xét, trao đổi, thảo luận và đánh giá thuyết minh đề tài về: tổng quan vấn đề nghiên cứu; tính cấp thiết của đề tài; mục tiêu, phương pháp và nội dung nghiên cứu; tiến độ thực hiện; sản phẩm dự kiến; năng lực của chủ nhiệm và các thành viên; kinh phí thực hiện đề tài. Thuyết minh đề tài đăng ký được Hội đồng phê duyệt để thực hiện từ năm 2024; đồng thời, Hội đồng cũng đề nghị chủ nhiệm và các thành viên thực hiện đề tài tiếp thu, chỉnh sửa và bổ sung thuyết minh theo kiến nghị của Hội đồng.

Đại diện nhóm đề tài báo cáo trước Hội đồng

Tiếng Việt