Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm các đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2021

Thực hiện Quyết định số 1616/QĐ-ĐHH ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế, sáng ngày 07/12/2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm của 02 đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2021 do Viện CNSH làm đơn vị chủ trì: Hội đồng số 117, đề tài: “Nghiên cứu chiết tách và xác định hoạt tính sinh học của các flavonoid từ cây An xoa (Helicteres hirsuta Lour.) thu tại Thừa Thiên Huế”; Hội đồng số 118, đề tài: “Nghiên cứu tiềm năng đối kháng sinh học của một số chủng vi sinh vật kháng nấm bệnh Phytophthora sp. trên cây Thanh trà”. Thành viên các Hội đồng là những nhà khoa học đến từ các đơn vị trong Đại học Huế.

Các Hội đồng đã nhận xét, trao đổi, thảo luận và đánh giá các thuyết minh đề tài về: tính cấp thiết của đề tài; tổng quan vấn đề nghiên cứu; mục tiêu, phương pháp và nội dung nghiên cứu; tiến độ thực hiện; các sản phẩm dự kiến; phương thức chuyển giao và địa chỉ ứng dụng; kinh phí thực hiện đề tài; năng lực của chủ nhiệm và các thành viên tham gia đề tài. Cả 02 thuyết minh đề tài đăng ký được Hội đồng đánh giá, ghi nhận và được tuyển chọn để thực hiện từ tháng 01 năm 2021.

Hội đồng cũng đề nghị chủ nhiệm và các thành viên thực hiện các đề tài tiếp thu, chỉnh sửa và bổ sung thuyết minh đề tài theo kết luận của Hội đồng và ý kiến của các thành viên Hội đồng.

Một số hình ảnh trong quá trình họp Hội đồng:

Đại diện nhóm nghiên cứu đề tài 117 báo cáo trước Hội đồng

Đại diện nhóm nghiên cứu đề tài 118 báo cáo trước Hội đồng

Tiếng Việt