Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá Tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh

Ngày 22/12/2022, Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế và Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng đã phối hợp tổ chức đánh giá Tiểu luận tổng quan: “Nghiên cứu giống hồ tiêu (Piper nigrum L.) kháng Meloidogyne incognita bằng chỉ thị phân tử ở Việt Nam” và “Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân bón hữu cơ cho một số loại rau ăn lá từ phụ phẩm cây Chùm ngây” cho 02 nghiên cứu sinh là Sonexay Rasphone và Hatsadong Chanthanousone.

Nghiên cứu sinh Sonexay Rasphone và Hatsadong Chanthanousone đã báo cáo các nội dung liên quan của Tiểu luận tổng quan trước Hội đồng chuyên môn và nhận được sự đánh giá cao. Bên cạnh việc công nhận những nỗ lực của nghiên cứu sinh trong quá trình thực hiện Tiểu luận tổng quan, các thành viên Hội đồng cũng có một số gợi ý, góp ý để hỗ trợ nghiên cứu sinh hoàn Tiểu luận tổng quan của mình.

Hình ảnh tại buổi đánh giá Tiểu luận tổng quan:

Nghiên cứu sinh Sonexay Rasphone báo cáo Tiểu luận tổng quan trước Hội đồng

Nghiên cứu sinh Hatsadong Chanthanousone báo cáo Tiểu luận tổng quan trước Hội đồng

Tiếng Việt