Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá chuyên đề cho nghiên cứu sinh

Ngày 22/12/2022, Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế và Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng đã phối hợp tổ chức đánh giá chuyên đề cho nghiên cứu sinh “Chẩn đoán phân tử” cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Thọ.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Thọ đã báo cáo các nội dung liên quan của chuyên đề trước Hội đồng chuyên môn và nhận được sự đánh giá cao. Bên cạnh việc công nhận những nỗ lực của nghiên cứu sinh trong quá trình thực hiện chuyên đề, các thành viên Hội đồng cũng có một số gợi ý, góp ý để hỗ trợ nghiên cứu sinh hoàn thiện chuyên đề của mình.

Hình ảnh tại buổi đánh giá chuyên đề nghiên cứu sinh:

Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Thọ báo cáo tại Hội đồng

Tiếng Việt