Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế phát triển thành Trung tâm Công nghệ sinh học cấp Quốc gia

Theo Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về Công nghệ sinh học đến năm 2025. Viện Công nghệ sinh học thuộc Đại học Huế là đơn vị cơ sở để phát triển thành Trung tâm quốc gia về Công nghệ sinh học Miền Trung.

 

Mục tiêu hình thành mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học để tạo sự liên kết hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao hiệu quả trong nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.
Định hướng phát triển cấp quốc gia là xây dựng và phát triển 3 trung tâm Công nghệ sinh học cấp quốc gia tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Đến năm 2025, phát triển 3 trung tâm Công nghệ sinh học này đạt trình độ tương đương khu vực ASEAN, trong đó có ít nhất 1 trung tâm đạt trình độ Thế giới.
Đây là một thách thức lớn đồng thời cũng là cơ hội phát triển năng lực nghiên cứu cho đội ngũ làm công tác nghiên cứu Công nghệ sinh học của Viện Công nghệ sinh học nói chung và của Đại học Huế nói riêng. Được sự quan tâm, tạo điều kiện đầu tư của Nhà nước, lãnh đạo Tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại học Huế, Viện Công nghệ sinh học sẽ nhanh chóng phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và mở rộng các lĩnh vực nghiên cứu để phát triển thành Trung tâm Công nghệ sinh học cấp quốc gia, đáp ứng mục tiêu phát triển công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tiếng Việt