Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Sonexay Rasphone, chuyên ngành Sinh học

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế công bố thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Sonexay Rasphone, cụ thể như sau:

Họ tên NCS: Sonexay Rasphone

Tên luận án: Nghiên cứu giống hồ tiêu (Piper spp.) kháng Meloidogyne incognita bằng chỉ thị phân tử ở Việt Nam

Chuyên ngành: Sinh học

Mã số: 9420101                                           

GV hướng dẫn: PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

                            TS. Nguyễn Quang Cơ, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Nơi đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Đóng góp của Luận án

1. Đóng góp về mặt nghiên cứu, khoa học

– Cung cấp nguồn dữ liệu định danh và sự khác biệt về hình thái, đặc điểm di truyền của 39 dòng/giống hồ tiêu thu thập từ các vùng trồng ở Việt Nam, đây là cơ sở khoa học trong chọn tạo giống hồ tiêu.

– Cung cấp một chỉ thị SCAR (30 – 360F1R2) liên kết với tính kháng tuyến trùng M. incognita của cây hồ tiêu, làm cơ sở để nhận dạng dòng/giống hồ tiêu có khả năng kháng tuyến trùng.

– Cung cấp dữ liệu về đặc điểm ra hoa của dòng/giống hồ tiêu loài P. nigrum L. và khả năng lai yếu giữa loài P. nigrum L. với loài P. divaricatum có khả năng kháng tuyến trùng.

2. Đóng góp về mặt thực tiễn

– Cung cấp một dòng/giống hồ tiêu loài P. hancei (HUIB_PH30) và một dòng/giống hồ tiêu loài P. devaricatum (HUIB_PD36) có khả năng kháng tuyến trùng M. incognita và chịu úng tốt.

– Cung cấp hai tổ hợp ghép là tiêu HUIB_PH30 – tiêu Vĩnh Linh và tiêu HUIB_PD36 – tiêu Vĩnh Linh tiếp hợp tốt, có khả năng kháng tuyến trùng và sinh trưởng, phát triển tốt trong điều kiện nhà màng.

Những điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc sản xuất giống hồ tiêu sạch bệnh và phát triển ổn định, bền vững ngành hồ tiêu ở Việt Nam.

Thông tin chi tiết

DONGGOPMOI_Sonexay

TOMTATLUANAN_Sonexay

TOANVANLUANAN_Sonexay

Tiếng Việt