Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Trần Trung, chuyên ngành Sinh học

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế công bố thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Trần Trung, cụ thể như sau:

Họ tên NCS: Nguyễn Trần Trung

Tên luận án: Nghiên cứu đặc điểm phân tử gen mã hóa protein cấu trúc của virus Parvo trên lợn (Porcine parvovirus – PPV) ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam.

Chuyên ngành: Sinh học

Mã số: 9420101                                            

Giáo viên hướng dẫn: 

– PGS.TS. Trần Quốc Dung, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

– TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Nơi đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Đóng góp của Luận án:

– Luận án đã xác định được tỷ lệ lưu hành và tỷ lệ đồng nhiễm của bốn chủng PPV1, PPV2, PPV3 và PPV4 trên lợn nuôi ở bảy tỉnh miền Trung; giải và phân tích được trình tự gen mã hóa protein cấu trúc của ba chủng PPV2, trình tự hệ gen của hai chủng PPV4 và trình tự vùng gen NS1/VP1 của hai chủng PPV3 phân lập ở Miền Trung và phân tích được mối quan hệ di truyền của các chủng PPV2, PPV4 và PPV3 phân lập ở Miền Trung với các chủng PPV lưu hành trong khu vực và trên thế giới.

– Luận án đã cung cấp thông tin có giá trị trong các nghiên cứu về dịch tễ học phân tử các chủng PPV, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý, kiểm soát bệnh trên lợn, đặc biệt đối với Hội chứng SMEDI, góp phần làm giảm thiểu những thiệt hại kinh tế cho ngành chăn nuôi lợn tại các tỉnh miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung. Đồng thời, luận án đã cung cấp các dẫn liệu khoa học cập nhật, phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo các chuyên ngành Sinh học, Công nghệ sinh học, Chăn nuôi và Thú y ở các trường đại học.

Thông tin chi tiết:

– Đóng góp mới (PDF)

– Tóm tắt luận án (PDF)

– Toàn văn luận án (PDF).

Tiếng Việt