Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế tổ chức cuộc thi “Thiết kế Logo” và “Sáng tác Slogan”

Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế tổ chức cuộc thi “Thiết kế Logo” và “Sáng tác Slogan” nhằm lựa chọn Logo và Slogan phù hợp với định hướng phát triển, nêu bật được đặc trưng của Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế. Logo và Slogan được lựa chọn sẽ sử dụng trong các hoạt động khoa học, giảng dạy, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa Sản phẩm của Viện, thể lệ cụ thể của cuộc thi như sau:

 

 

 

 

Tiếng Việt