Thông báo số 2. Hội thảo CNSH năm 2018

THÔNG BÁO SỐ 2

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO NĂM 2018

“Ứng dụng Công nghệ sinh học: Động lực thúc đẩy phát triển bền vững”

Xem toàn văn nội dung thông báo tại đây.

Tiếng Việt